Wytyczne przeciwepidemiologiczne obowiązujące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej od 04.05.2020 roku, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 69 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)
czwartek, 14.05.2020
Przejdź do wpisu Wytyczne przeciwepidemiologiczne obowiązujące w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej od 04.05.2020 roku, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 69 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

1. Przed wykonaniem badań diagnostycznych, zajęć w poradni, porad i konsultacji i innych działań na rzecz dziecka, ucznia rekomendowany jest wywiad telefoniczny z klientem, którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę. Pracownik pedagogiczny powinien ustalić pilną potrzebę przyjęcia dziecka na badanie psychologiczno- pedagogiczne w poradni.
2. Decyzję o podjęciu działań na rzecz dziecka, ucznia każdorazowo będzie podejmował pracownik poradni przeprowadzający wywiad telefoniczny z klientem. Jeżeli rodzic posiada pełną dokumentację (medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną) wówczas orzeczenie lub opinia będą wydawane na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz wywiadu bez konieczności przeprowadzania badań diagnostycznych na terenie poradni.
3. Dziecko/uczeń przychodzi do poradni bez zbędnych przedmiotów (telefon, zabawki – zwłaszcza pluszowe, itp.). Konieczne jest, aby klient przynosił ze sobą własne przybory do pisania i kolorowania.
4. Godziny pracy pracowników pedagogicznych uwzględniają różne godziny przyjmowania: dwie zmiany (od 8:00 – 12:00 oraz od 12:30 – 16:30). Przerwa od 12:00 – 12:30 przeznaczona jest na dezynfekcję pomieszczeń i narzędzi diagnostycznych. Każdy pracownik po zakończonej pracy zabezpiecza narzędzia diagnostyczne, a także dokumentację badań poprzez umieszczenie ich w wyznaczonym gabinecie. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu lampy antybakteryjnej zgodnie z instrukcją użycia lampy. Dezynfekcja przeprowadzona będzie 2 razy dziennie odpowiednio po zakończonej pracy przez 1 zmianę pracowników i przez druga zmianę pracowników. W gabinetach specjalistycznych dezynfekcję przy użyciu stosownych środków przeprowadza każdy pracownik. Dezynfekcję korytarza, łazienek przeprowadzają wyznaczeni pracownicy. Po zakończonej pracy, w godzinach popołudniowych, dezynfekcję przeprowadza firma utrzymująca czystość w poradni zatrudniona przez organ prowadzący. Podczas pracy pracownik pamięta o wietrzeniu pomieszczenia co najmniej co 1 godzinę.
5. Podczas pierwszej i drugiej zmiany pracownicy pedagogiczni ustalają jedno dziecko do diagnozy bezpośredniej, drugie do pracy zdalnej. Czas pracy pracownika obejmuje diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną zgodnie z procedurami tj. badanie psychologiczne, pedagogiczne- 3 godziny, a badanie logopedyczne- 2 godziny (w tym czasie prowadzony jest także wywiad, dokonywana jest także rozmowa postdiagnostyczna, itp.). Ponadto w czasie pracy 4 godzin prowadzone mogą być inne działania na rzecz dziecka, ucznia, rodzica, nauczyciela (1 godzina). Rekomenduje się, aby wywiad mógł być przeprowadzony zdalnie.
6. Osoby korzystające z pomocy poradni zobowiązane są posiadać maseczkę lub przyłbicę. Dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci poniżej 4 roku życia nie muszą mieć maseczek. Zgłaszający się do poradni dezynfekują ręce środkami dezynfekcyjnymi zgodnie z instrukcją użycia środka. Dzieci i uczniowie do lat 18 w wyznaczonym miejscu dezynfekują ręce poprzez dokładne mycie środkami do utrzymywania higieny.
7. Klient czeka na wejście do Poradni przed wejściem głównym, dzwoniąc na nr telefonu poradni, wówczas po klienta schodzi pracownik, który będzie przeprowadzał diagnozę.
8. Przed wejściem do poradni rodzic/opiekun będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia oraz o możliwym zagrożeniu epidemicznym (jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno zgłaszać się na wizytę do poradni, będzie wówczas wyznaczony inny termin badania). Po zdalnym sprawdzeniu temperatury ciała możliwe będzie przejście na teren poradni,
9. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, tj. podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient nie zostanie wpuszczony na teren poradni.
10. Klientów będzie obowiązywać noszenie maseczek lub przyłbic, rękawiczek i zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie pobytu na terenie poradni. Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych lub przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych będzie obowiązywało też pracowników pedagogicznych. Nałożenie dziecku maseczki/przyłbicy będzie należało do rodzica/opiekuna.
11. Rodzic nie może przebywać z dzieckiem w gabinecie, oczekuje na korytarzu w odległości minimum 2 m od kolejnej osoby w wyznaczonym miejscu.
12. Klientów (rodziców i dzieci) obowiązuje zakaz swobodnego chodzenia, biegania i przemieszczania się bez wyraźnej potrzeby po poradni.