Opiniowanie i orzekanie

1. Po przeprowadzonej działalności diagnostycznej poradnia wydaje opinie i orzeczenia. Są to dokumenty wydawane na wniosek rodziców – prawnych opiekunów, do celów oświatowych, medycznych, sądowych i socjalnych.

2. Poradnia wydaje opinie w następujących sprawach.

Otwórz Akty Prawne (plik *pdf) POBIERZ PLIK

3. Orzeczenia wydawane są przez Zespół Orzekający działający przy Poradni. W skład Zespołu Orzekaj wchodzą:

 • przewodniczący Z.O (dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona),
 • psycholog, pedagog oraz inny specjalista powoływany przez dyrektora poradni.

4. Zespół Orzekający wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.
 • Orzeczenia i potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 • Orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego.
 • Orzeczenia o braku potrzeby nauczania indywidualnego.
 • Orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 • Opinie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych/indywidualnych*.
 • Opinie o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

5. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

6. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.