Zadanie i cele pracy

1. Zakres działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17. XI. 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz U Nr 228 poz. 1488). Rozporządzenie określa cel pracy, zadania poradni, sposób realizacji poszczególnych zadań. Reguluje ponadto szczegółowo pracę poradni.

2. Zadaniem poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom ( w wieku od urodzenia) i młodzieży. Poradnia udziela także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zadania Poradni – Pobierz plik

Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

  • diagnozowanie
  • opiniowanie
  • działalność terapeutyczną
  • prowadzenie grup wsparcia
  • prowadzenie mediacji
  • interwencję kryzysową
  • działalność profilaktyczną
  • poradnictwo
  • konsultacje
  • działalność informacyjno-szkoleniową

3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie należącym do poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola, szkoły oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

4. Działalność poradni jest bezpłatna. Pracownicy poradni realizują zadania również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

5. Organem prowadzącym Poradnię jet Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegółową działalność Poradni określa Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 marca 2011 roku.

Statut poradniPobierz plik