Psychoterapia interpersonalna dla depresyjnych adolescentów
wtorek, 07.03.2023
Przejdź do wpisu Psychoterapia interpersonalna dla depresyjnych adolescentów

Przegląd

Badania epidemiologiczne pokazują, że rozpowszechnienie objawów depresji oraz zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i adolescentów  waha się od 1,6% do 8,9%. Wskaźniki depresji są  wyższe wśród dziewcząt niż u chłopców.

Źródła i model pojęciowy IPT-A

IPT-A stanowi adaptację psychoterapii interpersonalnej (IPT), która to jest terapią krótkoterminową, opracowaną i sprawdzoną dla  osób dorosłych zmagających się z depresją. Terapia jest ukierunkowana na objawy depresji jakie występują u pacjenta oraz na ich bieżący kontekst interpersonalny. Proces diagnozy obejmuje określenie nieprzystosowanych wzorców interpersonalnych, które wydają się związane z depresją u danej osoby, zaś interwencja pociąga za sobą destrukcję tych wzorców.

IPT-A kładzie nacisk   na aktualne problemy interpersonalne adolescentów oraz omawianie wydarzeń interpersonalnych.  IPT- A jest aktywną terapią, która zawiera psychoedukacyjnę mającą na celu wzmocnienie kompetencji i umiejętności nastolatków. Jest uporządkowana i zorganizowana w taki sposób aby adolescent pomału zyskiwał coraz większą kontrolę nad procesem leczenia i miał w nim coraz większa rolę. Stopniowy wzrost roli nastolatka w terapii służy jako przykład zmian jakie większość depresyjnych adolescentów powinna dokonać w różnych sferach życia.

 

Terapeuta z kolei odgrywa aktywną i dyrektywną rolę w procesie terapii. W miarę możliwości rodzice lub opiekunowie nastolatka są od czasu do czasu aktywnie włączani do terapii w celu przekazania im podstawowej wiedzy na temat zaburzenia depresyjnego, nabycia umiejętności skutecznej komunikacji i zmotywowanie ich do wspierania postępów nastolatka.

 

Dobór pacjentów

– IPT-A zaleca się pacjentom:

– zmotywowanym do podjęcie się terapii lub polepszenia swojego samopoczucia

-zdolnych do utrzymania sojuszu terapeutycznego

-gotowym do poddania się krótkoterminowej terapii i przyznania się że mają przynajmniej jeden problem interpersonalny

-wspieranym przez rodziny

IPT-A Nie zaleca się pacjentom

–którzy w swoim doświadczeniu z przeszłości mieli poważne problemy interpersonalne

– niepełnosprawnością  intelektualną

-przeżywającym kryzys

-z tendencjami samobójczymi lub też morderczymi

-psychotycznym, z zaburzeniami dwubiegunowymi

-nadużywającym substancji psychoaktywnych

 

Przebieg terapii:

Zadania:

1) identyfikacja problemu pacjenta

2) powiązania objawów depresji z obszarami problemowymi

3) koncentracja na aktualnych relacjach

4) udzielenie wsparcia pacjentowi w zyskaniu kontroli nad interpersonalnymi kontekstami depresji

Terapia składa się z 3 faz : wstępnej, środkowej, końcowej

 

Faza wstępna (sesje 1-4) – zadania:

 1. Diagnoza depresji –sprawdzenie i potwierdzenie diagnozy na 1 sesji, określanie zmian w zakresie objawów na kolejnych sesjach; poszukiwanie objawów innych zaburzeń
 2. Wyjaśnienie teorii i celów IPT-A- zawarcie sojuszu terapeutycznego, określenie kolejności podejmowanych działań w terapii, opisanie procesu oceny oraz leczenie, określenie ról terapeuty i pacjenta
 3. Wyjaśnienie roli pacjenta i jego rodziców w terapii- uzyskanie informacji od rodziców w celu ustalenia diagnozy, informowanie rodziców na temat podejścia do terapii i jej przebiegu
 4. Ocena czy pacjent nadaje się do IPT-A
 5. Sporządzenie inwentarza interpersonalnego w celu powiązania depresji
  z kontekstem interpersonalnym-
  ocena najważniejszych relacji pacjenta, zebranie informacji  o relacjach z osobami znaczącymi, które mogą być związane z początkiem lub utrzymaniem depresji
 6. Identyfikacja obszarów problemowych interpersonalnych – terapeuta ukazuje pacjentowi powiązania pomiędzy najważniejszymi kwestiami interpersonalnymi
  a początkiem, utrzymywaniem lub nasileniem się depresji
 7. Zawarcie kontraktu terapeutycznego – kontrakt zawierany jest ustnie- określa się w nim –zadania nastolatka oraz jego rodziny, cele terapii, tłumaczy się oczekiwania wobec terapii, dokonuje przeglądu najważniejszych kwestii związanych z terapią

Faza środkowa (sesje 5-8)

 nacisk kładzie się w niej na kontynuowanie poznawania i wyjaśnienie obszaru problemowego pacjenta, rozwijanie nowych strategii  radzenia sobie z problemami
 i wprowadzenie ich w życie.

Zadania:

 1. Systematyczna kontrola objawów depresji
 2. Rozważenie wprowadzenia dodatkowej terapii
 3. Wsparcie pacjenta w omawianiu tematów związanych ze zidentyfikowanym problemem.
 4. Powiązanie uczuć pacjenta z jego interpersonalnymi relacjami i wydarzeniami
 5. Przeprowadzenie analizy komunikacji pacjenta
 6. Rozwinięcie i wprowadzenie strategii rozwiązywania problemów interpersonalnych

 

Faza końcowa (sesje 9-12 )

Zadania:

 1. Przegląd sygnałów ostrzegających osobę przed depresją
 2. Przegląd zdiagnozowanego problemu
 3. Przegląd strategii poprawiający jakość relacji interpersonalnych
 4. Przegląd zmian jakie zaszły się u pacjenta i jego rodziny
 5. Przewidywanie potencjalnych, przyszłych sytuacji, które mogą się wydarzyć oraz przegląd strategii radzenia sobie z tymi potencjalnymi sytuacjami
 6. Omówienie uczuć towarzyszących pacjentowi w związku z zakończeniem terapii.
 7. Omówienie potencjalnych nawrotów depresji oraz strategii radzenia sobie zz nimi.

Obszary problemowe

Żal

– stanowi problem jeśli trwa zbyt długo lub przybiera nieprawidłowe formy,

Terapia :

-wsparcie nastolatka w omówieniu straty, włączając w to jego relację z osobą zmarłą
oraz sytuacjami towarzyszącymi stracie

-zachęcanie do kontrolowania, identyfikowania i ekspresji uczuć związanych z daną relacją
i stratą

-nakłanianie nastolatka do tworzenia nowych bardziej realistycznych wspomnień związanych ze zmarłą osobą i relacji z nią oraz towarzyszących tej relacji uczuć

– poszukiwanie strategii nawiązywania nowych relacji lub  rozwijania dotychczasowych, aby zastąpić utracone wsparcie nowym wsparciem.

Spory interpersonalne

istnieją wówczas gdy jednostka i osoba znacząca  mają nieodwzajemnione przez drugą stronę oczekiwania dotyczące ich relacji. Te spory dotyczą takich kwestii jak seksualność, władza, pieniądze, wartości życiowe.

Terapia :

-zidentyfikowanie i zdefiniowanie sporu

-omówienie oczekiwań adolescenta i rodzica wobec samych siebie oraz ich relacji

-zmiana sposobów komunikacji oczekiwań wobec siebie i ich relacji.

Przejścia z roli

-zmiany spowodowane przyjmowaniem przez  osobę nowych ról społecznych

Terapia:

-identyfikacja i zdefiniowanie przejścia z roli

-wyjaśnienie jakie znaczenie ma dla pacjenta do przejście, jakie wymagania są związane z podejmowaną nową rolą, określenie zysków i strat związanych ze zmianą.

-nabycie nowych umiejętności, które umożliwią adaptację do nowej roli, i nabycie pewności siebie w radzeniu sobie z nowymi zadaniami.

 

 

Deficyty interpersonalne

-jest istotny jeśli mamy podejrzenie, iż adolescentowi brakuje umiejętności społecznych potrzebnych do nawiązywania i podtrzymywania prawidłowych relacji z rodziną, rówieśnikami i innymi znaczącymi dla niego osobami.

Terapia:

-przegląd dawnych istotnych dla pacjenta relacji  i doświadczeń interpersonalnych , poszukiwanie powtarzających się problemów interpersonalnych.

-dostrzeganie powiązań miedzy wpływem  deficytów  na relacje  i objawy depresji

-identyfikowanie i ćwiczenie nowych umiejętności komunikacyjnych za pomocą techniki odgrywania ról

-zachęcanie pacjenta do stosowania nowych strategii w celu podtrzymywania istniejących relacji  i tworzenia nowych relacji.

 

Rodzina niepełna

-rezultat  nieobecności, śmierci, porzucenia, rozwodu bądź separacji rodziców

Terapia:

– motywowanie pacjenta do rozpoznania swoich uczuć związanych ze zmianą w strukturze rodzin oraz powiązań między tą sytuacją a objawami depresji

-pomoc w wyjaśnianiu oczekiwać związanych z obecnymi relacjami,

-wsparcie w określeniu  roli w nowej strukturze rodziny

 

Materiały źródłowe

 

 1. L. Mufson, K.P. Dorta w: Psychoterapia interpersonalna dla depresyjnych adolescentów. A.E. Kazdin, J.R. Weisz (red), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2006, 167 – 2178

 

Artykuł przygotował: Mariusz Wielgus