Program „Za życiem” 2022r.
piątek, 13.01.2023
Przejdź do wpisu Program „Za życiem” 2022r.

Kolejny raz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/420 zawartym pomiędzy Skarbem Państwa- Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Dąbrowskim realizuje zajęcia w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze Powiatu Dąbrowskiego z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Są to zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnościami od urodzeni do rozpoczęcia nauki w szkole. Po szczególnej analizie porozumienia, a także rozpoznania potrzeb dzieci zorganizowane zostały zajęcia wspomagające rozwój małych dzieci, które potrzebują specjalistycznego wsparcia. Realizowane są następujące rodzaje zajęć:

 1. Zajęcia logopedyczne.
 2. Zajęcia z zakresu integracji sensorycznej.
 3. Zajęcia z zakresu rehabilitacji.
 4. Zajęcia z neurologopedą.
 5. Zajęcia z pedagogiem.
 6. Zajęcia z psychologiem.

Zadaniem powyższych zajęć jest pobudzenie rozwoju psychoruchowego i społecznego. Powyższe zajęcia prowadzą specjaliści zgodnie z kwalifikacjami do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdrowotnych.

W roku 2022 zajęcia zorganizowano dla 20 dzieci. Udział dzieci w programie został poprzedzony działaniami organizacyjnymi. Były to następujące działania:

 1. Spotkania ze specjalistami- omówienie przebiegu programu, analiza potrzeb dzieci, dostosowanie warunków lokalowych, itp.
 2. Opracowanie stosownej dokumentacji do prowadzenia zajęć- dzienniki pracy z dziećmi, wnioski dotyczące udziału dzieci w zajęciach, plany pracy, plany ewaluacji, itp.
 3. Rozmowy i spotkania z rodzicami- omówienie potrzeb dzieci, ustalanie terminów, itp.
 4. Zakup pomocy niezbędnych do pracy z dziećmi, które zostały zakwalifikowane do programu.
 5. Działania w zakresie obsługi programu- administracja, księgowość.

Wszystkie zajęcia są finansowane zgodnie z porozumieniem między MEiN, a Powiatem Dąbrowskim ze środków administracji rządowej. Działania na rzecz rodziców w PPP są bezpłatne. Zajęcia będą organizowane w latach 2022-2026. Zaplanowano realizację 1000 godzin w każdym roku.

            Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie dziękuje rodzicom za aktywny udział w programie „Za życiem”, a specjalistom za realizację zajęć.