Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
czwartek, 14.05.2020
Przejdź do wpisu Informacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

I. Informujemy, że na mocy Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29.04.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie masowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej od dnia 04.05.2020 r. rozpoczyna pracę stacjonarną.

1. Zgodnie z informacją MEN rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dziecka.
2. Poradnia będzie dokonywać diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w następujących sprawach:
a) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
b) wydawanie opinii dotyczących:
• potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• odroczenia od spełnienia obowiązku szkolnego,
• podjęcia pracy zarobkowej (praktyki zawodowej przed ukończeniem 15 roku życia),
• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (w przypadku jej kontynuacji),
• oceny dojrzałości szkolnej,
• oceny rozwoju dzieci i uczniów na potrzeby zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,

II. W związku z powyższym bardzo prosimy dyrektorów szkół, aby pedagodzy szkolni, bądź nauczyciele odpowiedzialni za współpracę z poradnia przygotowali potrzeby szkół w zakresie diagnozy zgodnie z wyżej wymienionymi sprawami. Bardzo prosimy, aby każda placówka przygotowała zgodnie z Rozporządzeniem o pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

1. Wniosek dyrektora o objęcie dziecka pomocą poradni z dokładną opinią nauczycieli (do każdego rodzaju diagnozy).
2. W przypadku ubiegania się rodziców o kontynuowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, poradnia będzie prosić o przygotowanie ewaluacji zajęć prowadzonych indywidualnie z uczniem (druk w zakładce „druki do pobrania”).
3. Po otrzymaniu wniosku dyrektora placówki pracownicy poradni dokonują analizy dokumentacji i podejmują decyzje o działaniach diagnostycznych.
4. Zgłaszający się do poradni są przyjmowani zgodnie z procedurami opracowanymi na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz ma podstawie ustaleń z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Dąbrowie Tarnowskiej.