Edukacja domowa
czwartek, 14.05.2020
Przejdź do wpisu Edukacja domowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie masowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, upraszcza się tymczasowo procedurę zapisywania dziecka do trybu nauczania domowego. Do 24 maja , aby zarejestrować dziecko do edukacji domowej, nie będzie potrzebna opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej. “

W związku z czasowym ograniczeniem pracy jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia do wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Możliwość ta dotyczy tylko wniosków o zgodę na edukację domową na rok szkolny 2020/2021. Należy je złożyć do 24 maja 2020, bo tylko do tego czasu obowiązują przepisy dotyczące działania jednostek oświaty w zmienionych warunkach organizacyjnych” – zamieścił w komentarzu do rozporządzenia minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski.

Rodzic do wniosku dołącza tylko:
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.