6. edycja BO. Zagłosuj na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”
czwartek, 18.05.2023

15 maja 2023 r. ruszyło głosowanie na zadania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Mieszkańcy powiatu dąbrowskiego mogą oddać głos tylko na jedno spośród 36 zadań o zasięgu regionalnym oraz jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie zgłoszonych w subregionie tarnowskim.

Zachęcamy do oddania głosu na zadanie pn. „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”, które zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka.

Projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta” zakłada organizację w sierpniu 2024 roku wspaniałego koncertu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” należącego do największych na świecie zespołów artystycznych. Koncert Kalejdoskop Barw Polski trwający z reguły około 2,5 godziny, to wybór pieśni i tańców pochodzących z różnych zakątków Polski. Prezentują one folklor wsi i miasteczek, ale często są to tańce narodowe, które „Mazowsze” także ma w swoim repertuarze. Podczas koncertu widzowie mogą wraz z artystami „Mazowsza” przemierzyć całą Polskę. Poznać nie tylko charakterystyczne dla poszczególnych regionów tańce, przyśpiewki i muzykę, ale również przyjrzeć się pięknie wykonanym i zdobionym kostiumom, które cieszą oko.

O tym czy wyżej wymienione przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zdecydują Państwa głosy. Zachęcamy do aktywnego udziału w głosowaniu i do oddania głosu na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”. Każdy oddany głos jest bardzo ważny!

6. edycja BO. Zagłosuj na projekt „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Każdy mieszkaniec Województwa Małopolskiego, który ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce (nie trzeba posiadać meldunku w Województwie Małopolskim), może oddać dwa głosy:

a) jeden głos na zadanie regionalne (takim zadaniem jest właśnie „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”) – na to zadanie mogą głosować jedynie mieszkańcy subregionu tarnowskiego (obejmującego powiat dąbrowski, bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki, tarnowski i miasto Tarnów), którzy mają ukończone 16 lat;

b) jeden głos na zadanie ogólnowojewódzkie – głosować może każdy mieszkaniec województwa (wykaz dostępnych zadań na stronie https://bo.malopolska.pl/)

Jak można oddać głos?

1) przez Internet za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania (na stronie bo.malopolska.pl) – zakładka: GŁOSOWANIE

W przypadku elektronicznej karty do głosowania głos można oddać od 15 maja do 18 czerwca 2023 r. Zachęcamy do wyboru tego sposobu głosowania!

2) za pośrednictwem papierowej karty do głosowania głosy można oddać od 15 maja do 16 czerwca 2023 r.

Uzupełnione karty do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej w Agendzie zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Tarnów, al. Solidarności 5-9 w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2023 r.

3) listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę w terminie od 15 maja do 16 czerwca 2023 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub UMWM w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków lub na adres: Agenda zamiejscowa UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”).

UWAGA: W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie).

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z Agend Zamiejscowych. Głosy oddane przed i po ww. terminie będą uznane za nieważne.

Karty do głosowania dostarczane w sposób, o którym mowa w pkt. 2 i 3, powinny zostać zabezpieczone przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

Dla ważności karty do głosowania konieczne jest czytelne wpisanie:

– imienia i nazwiska,

– numeru PESEL,

– kodu i nazwy zadania (kod: TAR 1; nazwa zadania regionalnego: „15 sierpnia – Powiat Dąbrowski pamięta”);

– oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

a także własnoręczne podpisanie zawartego na karcie do głosowania oświadczenia.

 

UWAGA:

  • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania ogólnowojewódzkie, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadania regionalne – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
  • W przypadku oddania przez mieszkańca województwa dwóch lub więcej głosów na zadania regionalne, wszystkie te głosy zostaną unieważnione. Głos oddany na zadanie ogólnowojewódzkie – o ile jest oddany prawidłowo – pozostaje ważny.
  • Dopuszczalne jest głosowanie hybrydowe tj. oddanie głosów z wykorzystaniem dwóch sposobów spośród wskazanych powyżej np. elektronicznie na zadanie regionalne, korespondencyjnie na zadanie ogólnowojewódzkie.
  • W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z regionu, w którym nie mieszka, głos uznaje się za nieważny

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Powiatu Dąbrowskiego: http://powiatdabrowski.pl oraz na Facebook’u Powiatu Dąbrowskiego.

Pliki do pobrania:

Karta do głosowania – PDF
Lokalizacja urn do głosowania – PDF

 

Treść informacji opracowana przez Wydział Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia – Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej