Historia Poradni


    Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej powstała w 1970 roku. Powołana została uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dąbrowie Tarn. numer 27/213/70 z dnia 23 czerwca 1970 roku. W akcie powołania określone zostały zadania poradni i cele działania placówki.

    Nazwa Poradni brzmiała Powiatowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa. Taką nazwę nosiła placówka do 1 września 1993 roku. Tego dnia na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Tarnowie numer 422/93 zmieniono nazwę na Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna. Taka nazwa placówki funkcjonuje od dzisiejszego dnia.

    Od 1 września 1993 roku do 31 sierpnia 1999 roku Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej podporządkowana była Filia w Żabnie o nazwie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żabnie. Od 1 września 1999 roku Poradnia w Żabnie stała się Filią Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie na mocy reformy samorządowej.

    Dalsza działalność dąbrowskiej poradni została rozszerzona o powołanie filii w Szczucinie. Filia w Szczucinie powstała na mocy decyzji Kuratora Oświaty w Tarnowie Nr 15/98 z dnia 10 lipca 1998 roku. Nazwa Filii brzmi Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Szczucinie.

    Od 1 września 2012 roku, na mocy uchwały XIII/165/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27.04.2012, filia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej została zlikwidowana. W miejscu, które zajmowała filia funkcjonują gabinety. Przyjmują w nich: psycholog, pedagodzy, logopedzi.
Rejon działania


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje opieką wszystkie dzieci w wieku od 0 do 3 lat, w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Powiecie Dąbrowskim. Teren działania określa organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.

W bieżącym roku szkolnym rejon działania Poradni objął:

 Gminę Dąbrowa Tarnowska,
 Gminę Olesno,
 Gminę Radgoszcz,
 Gminę Bolesław,
 Gminę Gręboszów

W gabinetach w Szczucinie, pracownicy PPP w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmują wszystkie dzieci w wieku 0-3 lat, w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Szczucin i Gminy Mędrzechów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nie stosuje się przydziału placówek.
Zadanie i cele pracy
1. Zakres działalności poradni psychologiczno – pedagogicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17. XI. 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz U Nr 228 poz. 1488). Rozporządzenie określa cel pracy, zadania poradni, sposób realizacji poszczególnych zadań. Reguluje ponadto szczegółowo pracę poradni.
2. Zadaniem poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dzieciom ( w wieku od urodzenia) i młodzieży. Poradnia udziela także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Szczegółowe zadania Poradni (plik *pdf)
Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
 diagnozowanie
 opiniowanie
 działalność terapeutyczną
 prowadzenie grup wsparcia
 prowadzenie mediacji
 interwencję kryzysową
 działalność profilaktyczną
 poradnictwo
 konsultacje
 działalność informacyjno-szkoleniową


3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie należącym do poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkola, szkoły oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
4. Działalność poradni jest bezpłatna. Pracownicy poradni realizują zadania również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.
5. Organem prowadzącym Poradnię jet Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Szczegółową działalność Poradni określa Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 11 marca 2011 roku.
Otwórz Statut Poradni (plik *pdf)


Copyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Tracz