Opiniowanie i orzekanie
1. Po przeprowadzonej działalności diagnostycznej poradnia wydaje opinie i orzeczenia. Są to dokumenty wydawane na wniosek rodziców - prawnych opiekunów, do celów oświatowych, medycznych, sądowych i socjalnych.
2. Poradnia wydaje opinie w następujących sprawach.
Otwórz Akty Prawne (plik *pdf)
3. Orzeczenia wydawane są przez Zespół Orzekający działający przy Poradni. W skład Zespołu Orzekaj wchodzą:

 przewodniczący Z.O (dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona),

 psycholog, pedagog oraz inny specjalista powoływany przez dyrektora poradni.
Posiedzenia Z.O są protokołowane i odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W wyjątkowych przypadkach wymagających natychmiastowego działania posiedzenia odbywają się w innym dogodnym terminie. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o posiedzeniu zespołu.
4. Zespół Orzekający wydaje:

 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

 Orzeczenia i potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 Orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego.

 Orzeczenia o braku potrzeby nauczania indywidualnego.

 Orzeczenia o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 Opinie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych/indywidualnych*.

 Opinie o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

5. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.
6. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.


Copyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Cierniak