Aktualności
W trosce o współczesną rodzinę
29-01-2018

    Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało w dniu 5 grudnia 2017r. Interdyscyplinarną konferencję pt. "W trosce o współczesną rodzinę". Patronat honorowy nad konferencją objął starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.
    Z uwagi, iż była to pierwsza konferencja w nowej siedzibie jednostek zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku, jak również obejrzenia multimedialnej prezentacji dotyczącej zakresu pracy powiatowych jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę w budynku przy ulicy Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
    W konferencji uczestniczyli radni Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz i Krzysztof Bryk, przedstawiciel kuratorium oświaty w Krakowie delegatura w Tarnowie wizytator Teresa Szydłowska, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Joanna Ohratka, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusław Chmielarz, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Bator, naczelnik Wydziału Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Smolorz, dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dąbrowskiego. Otwarcia konferencji dokonała Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, następnie Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej i Agnieszka Anioł-Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiły cel konferencji, jak również nakreśliły ramy współpracy jednostek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych. Pierwszą prelekcję pt. "Rodzina - najbezpieczniejszy dom świata" wygłosiła dyrektor Bogusława Molak. Wystąpienie poruszało kwestie roli, jaką dom rodzinny odgrywa w życiu każdego człowieka, a mottem przewodnim były słowa św. Jana Pawła II:"Rodzina bierze swój początek w miłości...Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej...". Kolejny wykład pt. "Wyzwania polityki rodzinnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego" został wygłoszony przez Agnieszkę Anioł-Głuszek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykład oparty był na szczegółowej diagnozie potrzeb społecznych mieszkańców naszego powiatu oraz wyzwaniach polityki społecznej które wpisują się w zadania realizowane przez PCPR.
    Wspieramy i pomagamy z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej to temat który przybliżyła Anna Kijak psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Opowiedziała o pracy Poradni, zasobach kadrowych i realizowanych zadaniach.
    Ostatnia prelekcja stanowiła podsumowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Prelekcja pt. "Projekt Dobra Przyszłość odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego", została wygłoszona przez Marzenę Gubernat kierownika projektu, jednocześnie konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.
    Uwieńczeniem konferencji była prezentacja filmu pt. "Czy warto? problem eurosieroctwa" przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

    Konferencja była doskonałą okazją do przybliżenia zakresu działalności placówek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych, jak również dała możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania.
    Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej składają podziękowania uczestnikom konferencji za przybycie, a pracownikom jednostek za pomoc przy organizacji spotkania.


Spotkanie pedagogów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
29-11-2017

    W dniu 16. 11. 2017r odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań pedagogów szkolnych powiatu dąbrowskiego w ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze szkołami i przedszkolami. Tematem spotkania było Praca z uczniem trudnym. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy licznie przybyli na spotkanie obok pedagogów szkolnych. W spotkaniu wzięło udział 40 osób. Uczeń trudny to uczeń stwarzający problemy wychowawcze. Cechuje się zachowaniami oporowymi, buntowniczymi, agresywnymi. Trudnym uczniem jest dziecko z nadpobudliwością psychoruchową, niedojrzałe społecznie, emocjonalnie, niegotowe do podejmowania zadań wynikających z obowiązku uczenia się, odmawiający wykonywania zadań, przekraczający obowiązujące zasady i reguły życia społecznego w szkole.
    Spotkanie miało charakter zajęć warsztatowych. Zadaniem uczestników była wizualizacja ucznia trudnego i na tej podstawie mieli dokonać oceny jego zachowania. W prezentacji wypracowanych opisów funkcjonowania ucznia dominowały trudne emocje z jakimi musi radzić sobie nauczyciel w kontakcie z nim. Były to bezsilność, bezradność, często złość. Pedagodzy i nauczyciele wykazali się dużą empatią w rozumieniu zachowania ucznia trudnego, bo z reguły znają powody tych zachowań (uwarunkowania rodzinne, niepowodzenia szkolne..), dlatego są gotowi czasem do tolerowania niektórych z tych zachowań, traktując je jako przejściowe. W sytuacji trudnych zachowań najmłodszych uczniów gotowi są na ignorowanie np. wybuchów złości, pozwolenie dziecku na jej odreagowanie oczywiście pod kontrolą. Uczestnicy spotkania bardzo zaangażowali się w poszukiwanie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Pedagodzy i nauczyciele duży nacisk kładli na rozmowę, tłumaczenie, rozmowę z rodzicami. Na zajęciach podkreślono potrzebę pracy nad zmianą myślenia ucznia o sobie, o innych i o zadaniach jakie ma do wykonania. Uczestnicy wspólnie poszukiwali rozwiązań do konkretnych, trudnych zachowań ucznia. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali ogromną rolę pedagogów w szkołach, jednocześnie zauważali konieczność zatrudniania w szkołach psychologów. Spotkanie przygotowały i poprowadziły: dyrektor poradni mgr Bogusława Molak, psycholog mgr Stanisława Waniołek, pedagog mgr Renata Nowak.
    Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składa podziękowania uczestnikom spotkania za przybycie do nowego lokalu poradni i udział w spotkaniu a pracownikom poradni dziękuje za przygotowanie i prowadzenie kolejnego już spotkania. Powyższe działania sprzyjają pogłębieniu wiedzy, zdobywaniu umiejętności, wpływają na bardzo dobrą współpracę poradni z placówkami oświatowymi w Powiecie Dąbrowskim.

Zobacz Fotogalerię


Niecodzienna uroczystość w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
25-10-2017

     W dniu 11.09.2017r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce niecodzienne zebranie Rady Pedagogicznej. W tym dniu nasza koleżanka, pani mgr Ewa Bajorek po 34 latach pracy w dąbrowskiej poradni przeszła na emeryturę. Z tej okazji gościł u nas pan wicestarosta mgr Marek Kopia, który wręczył pani Ewie Bajorek okolicznościowy dyplom z wyrazami podziękowania. Ponadto wręczył także Nagrodę Starosty Dąbrowskiego pana mgr Tadeusza Kwiatkowskiego.
    Podziękowania za wieloletnią pracę złożyła pani Ewie również pani dyrektor mgr Bogusława Molak, podkreślając jak wiele trudu i zaangażowania w pracę poradni włożyła pani Ewa. Początkowo pracowała jako pedagog w tutejszej poradni, od 1990 r. również jako logopeda, a od czterech lat jako neurologopeda. Pani Ewa jest specjalistą, z którym trudno się pożegnać. Wszystkim nam jest potrzebna. Jest doświadczonym pracownikiem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Dlatego też będzie pracować nadal w naszej poradni w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
    Mamy nadzieje, iż swoim doświadczeniem i wiedzą będzie w dalszym ciągu dzieliła się z nami. Wszyscy jej życzymy zrealizowania celów, zamierzeń i marzeń, na które może do tej pory brakowało jej czasu. Wszyscy życzymy również dużo zdrowia i pogody ducha.
                Dziękujemy

Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zobacz Fotogalerię


Życzenia z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2017 / 2018
1-09-2017

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 wszystkim Nauczycielom i Pedagogom
życzymy wiele wytrwałości i satysfakcji w codziennej pracy.

Rodzicom życzymy, aby nowy rok szkolny przyniósł mnóstwo okazji
do dumy i zadowolenia z osiągnięć szkolnych dzieci.
Wszystkim uczniom życzymy radości w odkrywaniu wiedzy
i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.


Powiatowe spotkanie logopedów
19-06-2017

     Dnia 06.06.2017 w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1 odbyło się spotkanie logopedów , pracujących w placówkach oświatowych powiatu dąbrowskiego. Temat spotkania brzmiał: "Mutyzm. Pomóż mi mówić".
    Gościem specjalnym obecnym na spotkaniu była mama dziewczynki , u której został stwierdzony mutyzm wybiórczy, Pani Magdalena Bobro. Pani Magdalena przedstawiła nam problem mutyzmu wybiórczego z punktu widzenia rodzica – matki starającej się pomóc własnemu dziecku pokonać barierę lęku przed mówieniem. Dużo miejsca poświęcone zostało omówieniu metod terapii mutyzmu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliła się Pani Marzena Rzepka – logopeda w Szkole Podstawowej Nr 2, pracująca z uczennicą dotkniętą mutyzmem.
    Wszyscy logopedzi, obecni na spotkaniu podkreślili jak ważnym jest, aby w porę rozpoznać dzieci z mutyzmem w celu udzielenia im profesjonalnej pomocy oraz edukowania najbliższego środowiska w zakresie zasad postępowania z nimi.

Andżelika Antosz - Barabasz
Magdalena Żelazowska - Dojka


Zobacz Fotogalerię


Informacje o zmianie siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
27-01-2017Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia

3 lutego 2017 r.Siedziba Poradni mieści się przy

ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

.

Zaproszenie na spotkanie pedagogów i nauczycieli Szkół Powiatu Dąbrowskiego
23-11-2016

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza na
spotkanie szkoleniowe pedagogów i zainteresowanych nauczycieli Szkół Powiatu Dąbrowskiego

Temat spotkania: "Interpretowanie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię"
zaprezentują specjaliści pracujący w Poradni.


Spotkanie odbędzie się w dniu 24.11.2016 r. w godzinach od 10.00 do 13.00
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej


Podczas spotkania będzie możliwość omówienia opinii przyniesionych przez Państwa
(proszę pamiętać o ochronie danych osobowych).

Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie obecności do dnia 23.11.2016r.,

tel.: 14 642 27 11
"Rola dyrektora szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"
07-06-2016

     Powyższy temat miała konferencja dla dyrektorów szkół Powiatu Dąbrowskiego. Konferencja została zorganizowana przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusławę Molak w dniu 24.05.2016r.

    Swoją wiedzą na temat organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach dzielili się pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie dyrektorów szkół z pracownikami poradni miało miejsce w Centrum Polonii Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Spotkaniu sprzyjała przepiękna sceneria parku i bardzo dobra organizacja konferencji.
     W konferencji wzięło udział 40 dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych . Byli także obecni dyrektorzy Ośrodków Rewalidacyjno- Wychowawczych w Szarwarku i Kupieninie. Wśród zaproszonych gości byli starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie- Delegatura w Tarnowie pani Aleksandra Stasiak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Dąbrowskiego pani Mariola Smolorz . Pani wizytator podziękowała za zaproszenie, podkreśliła ważną rolę pomocy uczniom w szkołach. W imieniu pani dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie pani Urszuli Blicharz przekazała wszystkim dyrektorom pozdrowienia i uczuliła dyrektorów na los uczniów, którzy wymagają pomocy w funkcjonowaniu. Tę pomoc oferują nauczyciele, dyrektorzy, a także specjaliści w szkołach, oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Dąbrowskiego pani Mariola Smolorz w imieniu własnym i pana Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego podkreśliła dużą rolę poradni w niesieniu pomocy uczniom. Pomoc ta obejmuje diagnozę, terapię i wsparcie uczniów. Zwróciła uwagę na trafny temat konferencji "Rola dyrektora szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole". Konferencja przebiegała w miłej, sympatycznej atmosferze, sprzyjała wymianie doświadczeń i rozmowom oświatowym. Podczas konferencji omówiono następujące tematy :

1. "Którym uczniom potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna",
2. "Model pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle przepisów oświatowych",
3. "Rodzaje zajęć organizowanych przez szkołę w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej",
4. "Rola dyrektora w organizowaniu zajęć dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy".

    Dyrektor poradni Bogusława Molak, psycholog Anna Kijak , pedagog Justyna Sokół w sposób zwięzły, przemyślany i merytoryczny przybliżyły tematykę niełatwej do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkanie miało charakter współpracy, wsparcia merytorycznego. Do takiego wsparcia poradnie są zobowiązane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby móc wspierać wszystkie placówki oświatowe w rejonie Powiatu Dąbrowskiego. Analiza ankiety ewaluacyjnej pokazała, że wszyscy dyrektorzy wysoko ocenili organizacje, przebieg i merytoryczną wartości konferencji. Uznali, że takie konferencje są przydatne i wzbogacają wiedzę psychologiczno-pedagogiczną dyrektorów szkół. Konferencję zakończono dyskusją. Dyrektorzy podjęli dyskusję na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zwracali uwagę na potrzebę zaznajomienia organów prowadzących szkoły z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektorzy mają pełną świadomość potrzeb, jednak często z uwagi na brak środków finansowych ta pomoc bywa ograniczona. Dyrektor poradni obiecała wsparcie w realizacji wniosków, zaprosiła dyrektorów do konsultowania i rozwiązywania problemów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor poradni bardzo serdecznie dziękuje:
1. Pani wizytator Aleksandrze Stasiak za udział w konferencji i merytoryczne wsparcie,
2. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Dąbrowskiego Marioli Smolorz za udział, wsparcie i pomoc w organizacji konferencji,
3. Panu Stanisławowi Krawcowi dyrektorowi Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu za nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej wraz ze sprzętem informatycznym,
4. Pani Dorocie Węc pracownikowi Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu za pomoc w organizacji konferencji,
5. Pracownikom poradni za bardzo dobre przygotowanie tematów, wystąpienia i otwartość podczas konferencji,
6. Dyrektorom szkół za udział i tworzenie bardzo dobrej, przyjaznej atmosfery , która służy współpracy i budowaniu relacji między różnymi podmiotami oświatowymi w Powiecie Dąbrowskim.

Z wyrazami podziękowania i pozdrowieniami dla wszystkich uczestników konferencji

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak.


Zobacz Fotogalerię


Powiatowe spotkanie logopedów
04-05-2016

    Dnia 19.04.2016r. w naszej Poradni odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym powiatowe spotkanie szkoleniowe logopedów, pracujących w różnych placówkach oświatowych. W spotkaniu udział wzięło 14 specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach i ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych.

    Tematem szkolenia były "Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) - diagnoza i terapia". Panie logopedki pracujące w poradni przygotowały i omówiły ciekawą prezentację na wyżej wymieniony temat, która stała się punktem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnymi doświadczeniami z pracy z dziećmi o różnorodnych zaburzeniach mowy i języka. Spotkanie oprócz wartości szkoleniowej miało także charakter integrujący środowisko logopedów, którzy na co dzień często pracują w pojedynkę i nie mają możliwości konsultowania na bieżąco trudnych przypadków terapeutycznych.

Kolejne spotkanie ustalono już za miesiąc (31 maja 2016), co tylko świadczy o ogromnej potrzebie współpracy i wspierania się w codziennej pracy logopedycznej.

Zapraszamy!!!
Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe logopedów powiatu dąbrowskiego
15-04-2016

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza na
spotkanie szkoleniowe logopedów powiatu dąbrowskiego

"SLI- specyficzne zaburzenie językowe"

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


Spotkanie poprowadzą logopedzi pracujący
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie obecności do dnia 12.04.2016r.,

tel.: 14 642 27 11, 724 436 374
Konferencja pedagogów
30-04-2015

     Tradycją w pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej stały się spotkania pracowników poradni z pedagogami szkół Powiatu Dąbrowskiego. Kolejne zorganizowane przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusławę Molak miało miejsce w dniu 19.III.2015 r.

Miało ono charakter konferencji, nosiło temat „Inne oblicza agresji w szkole”. Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Gościem spotkania był inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Rafał Głowacz, który powitał zebranych i uczestniczył w konferencji.
    Część merytoryczną przygotowały panie mgr Renata Nowak – pedagog i pani mgr Stanisława Waniołek – psycholog. Całość prowadziła dyrektor poradni.
    Na uwagę zasługuje część teoretyczna, wystšpienie, prezentacja multimedialna poświęcona agresji w szkole a przygotowana przez panią mgr Renatę Nowak. W wystąpieniu ciekawym było pokazanie zachowań agresywnych a także innego oblicza agresji w szkole, nowego zjawiska tj. dręczenie, tzw. bullying.

    Pani mgr Renata Nowak omówiła również przyczyny agresji, zapoznała zebranych z objawami.
Natomiast pani mgr Stanisława Waniołek przeprowadziła część dyskusyjną, warsztatową poświęconą procedurom postępowania w przypadku zachowań agresywnych, zwróciła uwagę na procedury – jak pomóc dziecku, uczniowi dotkniętemu przemocą, cyberprzemocą i agresją. Pedagodzy wymienili doświadczenia w zakresie pracy z uczniami, którzy zachowujš się agresywnie. W konferencji wzięło udział 17 pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Ponadto dyrektor poradni przekazała bieżšce informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, badań diagnostycznych w poradni. Szczególną uwagę zwróciła na procedurę odraczania dzieci od podjęcia obowiązku szkolnego.
    Na następne spotkanie umówiono się na X.2015 r., będzie to już nowy rok szkolny.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej dziękuje Panu Staroście za nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej, panu Inspektorowi Rafałowi Głowaczowi za udział w spotkaniu, pracownikom poradni: pani mgr Renacie Nowak i pani mgr Stanisławie Waniołek za bardzo ciekawe przygotowanie materiałów i udział w konferencji, wszystkim pedagogom za tak liczny i aktywny udział w konferencji.

Zobacz Fotogalerię


Odroczenie dziecka sześcioletniego od obowiązku szkolnego
31-03-2015

     Zgodnie z ustawą z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. Zm.) ,,obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat” (art. 15 ust. 2 w/w ustawy).

Wynika z tego, że od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. muszą podjąć obowiązek szkolny w klasie pierwszej.


    Zgodnie z art. 16 ust. 3 wyżej przytoczonej ustawy dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka lub innej niż publiczna szkoła podstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców, odracza spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego. Jednocześnie do wniosku należy dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.


    Reasumując:
Jeśli rodzice nie chcą zapisać dziecka w wieku 6 lat do pierwszej klasy, muszą złożyć wniosek w tej sprawie do dyrektora szkoły rejonowej lub innej, do której dziecko jest przyjęte, wraz ze wskazaną wyżej opinią.


Konferencja "Współpraca szkoły z rodzicami"
11-06-2014

     Taki temat nosiła konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 maja 2014 r. Na zaproszenie dyrektora poradni odpowiedzieli dyrektorzy, pedagodzy i wychowawcy szkół Powiatu Dąbrowskiego. Zaproszeni goście spotkali się za zgodą Pana Starosty Dąbrowskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie TarnowskiejCelem spotkania było:
1. Przybliżenie tematyki współpracy szkoły z rodzicami.
2. Zwrócenie uwagi na istotę i ważność komunikacji z rodzicami.
3. Pokazanie, jak ważna jest rozmowa i słuchanie osoby, z którą się rozmawia.

Program konferencji obejmował:
- Postawy rodzicielskie we współczesnym świecie - mgr Anna Błachuta - psycholog PPP Dąbrowa Tarnowska
- Praca z rodziną wieloproblemową - mgr Mariusz Węc - Prezes Fundacji "Znaczenie"
- Problemy dorastającej młodzieży- ze szczególnym uwzględnieniem szkół Powiatu Dąbrowskiego - mgr Mariusz Wielgus - psycholog PPP Dąbrowa Tarnowska
- Jak rozmawiać z rodzicami - elementy treningu komunikacji- mgr Anna Kijak- psycholog PPP Dąbrowa Tarnowska,
- Współpraca poradni ze szkołami - mgr Bogusława Molak - Dyrektor PPP Dąbrowa Tarnowska.

     Tematykę przybliżyli pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej a także prezes Fundacji "Znaczenie" z Krakowa.

     Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, wzięło w niej udział 42 osoby, analiza ankiety ewaluacyjnej pokazała, że uczestnicy wysoko ocenili sposób prowadzenia, organizację i przygotowanie merytoryczne prowadzących.
Konferencję prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak.
Dyrektor poradni składa podziękowanie pracownikom poradni za przygotowanie konferencji, panu prezesowi Fundacji "Znaczenie" za przyjazd i bardzo ciekawe wystąpienie.

Szczególne podziękowania składa:
- Panu Wicestaroście za to, że znalazł czas i jak zawsze był na konferencji a także za to, że skierował słowo do zebranych.
- Pani Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia mgr Marioli Smolorz za to, że wspierała organizację konferencji i spotkała się z uczestnikami.
- Pani Dyrektor PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Agnieszce Głuszek-Anioł za udział w konferencji i wspieranie działań na rzecz pomocy rodzinie.
- Pracownikom Starostwa Powiatowego za pomoc w organizacji konferencji, pomoc informatyczną, wykonanie fotografii.

Konferencja była kolejnym działaniem poradni służącym integracji środowiska oświatowego w Powiecie Dąbrowskim. Wszystkie działania tego typu pomagają w pracy pedagogicznej z uczniami i rodzicami, zacieśniają współpracę poradni ze szkołami, służą pogłębianiu wiedzy na tematy psychologiczno-pedagogiczne.

Zobacz Fotogalerię


Konferencja "Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży"
23-03-2014

     W dniu 6.03.2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu miało miejsce kolejne spotkanie pedagogów szkół Powiatu Dąbrowskiego. Inicjatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. W każdym roku pracownicy poradni przygotowują wybrane tematy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dzielą się nimi z pedagogami. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się 2 razy w roku. Owocują one wymianą doświadczeń, służą pogłębianiu wiedzy, wzmacniają współpracę. Ostatnie spotkanie poświęcono tematyce „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży”.
     Spotkanie prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Bogusława Molak, a prezentacje multimedialne przygotowały i przedstawiły mgr Stanisława Waniołek, mgr Danuta Filipska i mgr Renata Nowak. Do udziału w spotkaniu, a także dyskusji na poruszany temat zaproszeni zostali wicestarosta dąbrowski mgr Rober Pantera, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia mgr Mariola Smolorz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosław Boryczka. Głos zabierali wicestarosta dąbrowski mgr Rober Pantera oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosław Boryczka. Pan wicestarosta zwrócił uwagę na konieczność niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, wyraził zatroskanie problemami młodych ludzi. Podziękował dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pracownikom poradni za zorganizowanie spotkania.
    Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosław Boryczka omówił działalność szkoły, zaprezentował osiągnięcia, pokazał dorobek szkoły w ostatnich latach. Pedagodzy mieli okazję do zapoznania się z pracą ZSP w Brniu, mieli też okazję obejrzenia przepięknego Zespołu Dworsko Parkowego w Brniu. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składa serdeczne podziękowania: dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosławowi Boryczce za gościnę i pomoc przy organizowaniu spotkania, a wszystkim pedagogom za liczny udział i wspaniałą atmosferę. Szczególne podziękowania dyrektor poradni kieruje na ręce pana wicestarosty dąbrowskiego mgr Roberta Pantery oraz pani naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia mgr Marioli Smolorz za to, że znaleźli czas, by być razem z pedagogami i pracownikami poradni.
    Artykuł na temat „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży” przygotuje psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Danuta Filipska. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej poradni /www.poradnia-dt.pl/.

Zobacz Fotogalerię

[Rozmiar: 17188 bajtów] [Rozmiar: 16723 bajtów] [Rozmiar: 18536 bajtów] [Rozmiar: 19366 bajtów] [Rozmiar: 17934 bajtów]

Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
07-10-2013

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele Przedszkoli
oraz Szkół Miasta i Gminy Szczucin, a także Gminy Mędrzechów.


Od nowego roku szkolnego 2013/2014 psycholodzy, pedagodzy, logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogiczni
w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmują zainteresowanych w nowych gabinetach.
Znajdują się one w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie ul. Witosa 2.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do owocnej współpracy.
Godziny pracy specjalistów dostępne na naszej stronie internetowej
w zakładce kontakt.Z poważaniem
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej

Bogusława Molak


Spotkanie z pedagogami szkolnymi Szkół Powiatu Dąbrowskiego
18-04-2013

     W dniu 17.04.2013 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej kolejny raz zorganizowała spotkanie z pedagogami szkolnymi szkół Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie miało charakter warsztatowy i informacyjny. Tym razem pedagodzy z całego powiatu przybyli do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Program i materiały przygotowali pracownicy poradni. Podobne spotkania odbywają się dwa razy w każdym roku.

Tematykę ustalają pedagodzy, a pracownicy poradni dzielą się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Każde spotkanie służy współpracy i sprzyja wymianie doświadczeń. Jest także okazją do przekazania przez poradnię komunikatów, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tematem ostatniego spotkania była „Depresja u dzieci i młodzieży”. W sposób bardzo szczegółowy, w oparciu o najnowsze wyniki badań w tym zakresie – temat przybliżyła zebranym mgr Danuta Filipska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Czynniki wpływające na depresję omówiła mgr Bogusława Molak – dyrektor poradni. Wiele ciekawych porad w zakresie pracy z dziećmi depresyjnymi udzieliły mgr Renata Nowak – pedagog poradni oraz mgr Stanisława Waniołek – psycholog poradni.

W spotkaniu wzięło udział 16 pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów. Obecni byli wszyscy pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania zwrócono uwagę na to, że uczniowie z trudem radzą sobie ze stresem, który niesie współczesny świat. Wielu z nich cierpi fizycznie i psychicznie, niektórzy mają tak duże dolegliwości, że muszą być objęci nauczaniem indywidualnym. Jest im potrzebna specjalistyczna pomoc psychologów, pedagogów i lekarzy.

Dyrektor poradni zwróciła uwagę, że dzieci z problemami w każdym roku przybywa i chociaż liczba dzieci globalnie zmniejsza się, to zgłaszających się do poradni przybywa. Pomocy potrzebują także rodzice. Podobne zdania wyrażali pedagodzy i prosili poradnię o pomoc. Pracownicy poradni zapewnili, że będą wspierać wszystkich pedagogów, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze. Każdy może zgłosić się do poradni, może porozmawiać i w miarę możliwości uzyskać pomoc.

Dyrektor poradni składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie mgr Janowi Gierze za zaproszenie do Szczucina a Pani mgr Beacie Smaś – pedagogowi ZSP w Szczucinie za pomoc przy organizacji spotkania.

Pan dyrektor ZSP w Szczucinie przywitał uczestników, skierował do wszystkich kilka słów, przedstawił ofertę edukacyjną, zachęcał do nauki w pięknej, dobrze wyposażonej szkole. Spotkanie zaowocowało zwiększeniem kompetencji w zakresie rozpoznawania i leczenia depresji u dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili przeprowadzone szkolenie.

Konferencja "Dziecko 6-letnie u progu szkoły"
28-03-2013

Od wielu lat pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej współpracują z placówkami oświatowymi Powiatu Dąbrowskiego. Dyrektor Poradni organizuje spotkania, konferencje dla dyrektorów szkół, przedszkoli a także dla nauczycieli.

     W dniu 20.03.2013 r. w Centrum Polonii w Brniu pracownicy poradni, specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii przeprowadzili konferencję na temat "Dziecko 6 letnie u progu szkoły". W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli z Powiatu Dąbrowskiego.


Program konferencji obejmował:

1. Powitanie zaproszonych gości, omówienie problematyki spotkania – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

2. Czynniki warunkujące dojrzałość szkolną – mgr Magdalena Żelazowska-Dojka pedagog-logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

3. Dojrzałość szkolna w zakresie:

a) procesów poznawczych – mgr Renata Nowak pedagog-terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

b) rozwoju emocjonalno-poznawczego - mgr Anna Błachuta psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

c) rozwoju mowy – mgr Ewa Bajorek logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

4. Dlaczego dziecko w wieku 6 lat może być gotowe do podjęcia nauki szkolnej – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

5. Dojrzałość szkolna dzieci w wieku przedszkolnym – analiza badań pilotażowych w Powiecie Dąbrowskim – mgr Ewa Bajorek i mgr Magdalena Żelazowska-Dojka.

6. Dyskusja i wnioski do pracy.

    Pracownicy poradni przedstawili bardzo szczegółowo proces dojrzewania dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Przedstawione zostały wyniki badań pilotażowych dotyczących rozwoju intelektualnego, grafomotorycznego i rozwoju mowy. Uczestnicy konferencji byli zainteresowani wynikami tych badań.
    Badania wskazują, że około 44% badanych dzieci w wieku 6 lat wymaga pomocy logopedycznej, ćwiczeń rozwijających sprawność grafomotoryczną, ćwiczeń słuchu fonematycznego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Prowadzone badania pokazują, że dzieci w wieku przedszkolnym wymagają często dodatkowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
    Uczestnicy konferencji wypowiadali się pozytywnie na temat współpracy z poradnią, prosili o częstsze wizyty pracowników poradni w przedszkolach. Wnioskowali o udział psychologów, pedagogów i logopedów w zebraniach rodzicielskich. Zwracali uwagę, że wiele dzieci nie jest gotowych do podjęcia nauki w wieku 6 lat.

     Dyrektor poradni zapewniła zebranych, że pracownicy poradni będą nadal wspierać przedszkola w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na zakończenie podziękowała zebranym, a Dyrektorowi Centrum Polonii Panu Stanisławowi Krawcowi za udostępnienie sali. W tym przepięknym miejscu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadziła konferencję o zasięgu powiatowym po raz drugi.

Zobacz Fotogalerię

[Rozmiar: 18395 bajtów] [Rozmiar: 19383 bajtów] [Rozmiar: 18611 bajtów] [Rozmiar: 18388 bajtów] [Rozmiar: 18780 bajtów]

Zaproszenie na konferencję zat.:"Dziecko 6-letnie u progu szkoły"
07-03-2013

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza na konferencję

„Dziecko 6-letnie u progu szkoły”,

która odbędzie się w dniu 20.03.2013 r. w godz. 10.00-14.00
w Centrum Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Konferencję przeprowadzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.


PROGRAM KONFERENCJI:


1.Powitanie zaproszonych gości, omówienie problematyki spotkania – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

2.Czynniki warunkujące dojrzałość szkolną – mgr Magdalena Żelazowska-Dojka pedagog-logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

3.Dojrzałość szkolna w zakresie:

a)procesów poznawczych – mgr Renata Nowak pedagog-terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

b)rozwoju emocjonalno-poznawczego - mgr Anna Błachuta psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

c)rozwoju mowy – mgr Ewa Bajorek logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

4.Dlaczego dziecko w wieku 6 lat może być gotowe do podjęcia nauki szkolnej – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

5.Dojrzałość szkolna dzieci w wieku przedszkolnym – analiza badań pilotażowych w Powiecie Dąbrowskim – mgr Ewa Bajorek i mgr Magdalena Żelazowska-Dojka.

6.Dyskusja i wnioski do pracy.Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 15.03.2013 r.
Konferencja dla pedagogów szkolnych szkół Powiatu Dąbrowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pt.: "Praca z uczniem trudnym"


31-01-2013

W dniu 5 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im K.K Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się tradycyjne już spotkanie pedagogów szkół Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie zostało poświęcone pracy z uczniem trudnym.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Do uczestnictwa zaproszono: Pana Wicestarostę Powiatu Dąbrowskiego mgr Roberta Panterę oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej Panią mgr Mariolę Smolorz. Wśród zaproszonych gości był również dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej mgr inż. Jan Kiljan. W szkoleniu wzięło udział 14 pedagogów.

Na początku konferencji Pani dyrektor poradni mgr Bogusława Molak przywitała gości oraz uczestników warsztatów, a następnie wprowadziła zebranych w tematykę szkolenia. Kolejno głos zabrali Pan Wicestarosta mgr Robert Pantera oraz dyrektor ZSP mgr inż. Jan Kiljan.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła zachowań agresywnych przeszkadzających w prowadzeniu lekcji. Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Renata Nowak omówiła problem niepożądanych zachowań uczniów na poszczególnych etapach edukacji oraz zaprezentowała techniki służące osłabieniu tych zachowań.

Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Stanisława Waniołek omówiła rodzaje agresji i odpowiadające im sposoby interwencji oraz czynniki wywołujące agresję. Następnie zaprezentowała 5 celów przemocy wśród uczniów oraz model rozwoju agresji.

Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Alicja Król przeprowadziła krótkie warsztaty na temat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi. Zadaniem pedagogów było przedstawienie procedur radzenia sobie z zachowaniami uczniów, które odbiegają od wzorców zapisanych w statutach szkół.

Pan mgr Mariusz Wielgus – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, zaprezentował fragmenty filmu o tematyce właściwych i nieprawidłowych reakcji nauczycieli na zachowania agresywne. Następnie uczestnicy dyskutowali nad właściwą postawą nauczyciela w sytuacji, gdy niewłaściwe zachowania uczniów są skierowane na jego osobę. Wiele uwagi poświecono analizie przyczyn zachowań agresywnych, zwracano uwagę na właściwe metody pracy z uczniem agresywnym.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Prowadzący szkolenie zwrócili się do pedagogów z prośbą o przekazanie informacji zdobytych podczas warsztatów w gronie swoich współpracowników i zapewnili o możliwości szkolenia członków Rad pedagogicznych oraz o pomocy poradni w każdej trudnej sytuacji w szkole i placówce.

Opracował: mgr Mariusz Wielgus
Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
01-01-2013

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, w celu realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pod hasłem

"Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat",

w okresie styczeń - marzec 2013 roku planuje wykonać następujące działania:.


spotkania z rodzicami dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej;
spotkania z nauczycielami przedszkoli dotyczące oceny gotowości szkolnej i przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie;
warsztaty dla nauczycieli dotyczące oceny gotowości szkolnej;
dyżur konsultacyjny na terenie PPP w Dąbrowie Tarnowskiej dla rodziców i nauczycieli dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec w godzinach 14-15; 5 luty i marzec, 19 luty i 19 marzec w godzinach 15-16;
zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – przeprowadzą je specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii;
dyżur konsultacyjny w gabinetach w Szczucinie: 13.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03 w godzinach 11-12.


Zaproszenie na konferencję dla pedagogów szkolnych zat.:"Praca z uczniem zdolnym"
01-02-2012

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza pedagoga szkolnego na

Powiatowe Spotkanie służące pogłębianiu współpracy pedagogów szkolnych szkół Powiatu Dąbrowskiego
z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej

Spotkanie odbędzie się w sali nr A9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Liceum Ogólnokształcące)
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Piłsudskiego 44

dnia 10. 02. 2012r. w godzinach 12:30 - 14:30


Konferencję na temat:


przeprowadzą pracownicy PPP w Dąbrowie Tarnowskiej
Z poważaniem:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
mgr Bogusława Molak
Z uwagi na sprawy organizacyjne bardzo proszę
o potwierdzenie obecności do dnia 09. 02. 2012 r. nr tel 14 6422711


Harmonogram konferencji dla pedagogów szkolnych w Powiecie Dąbrowskim

"Praca z uczniem zdolnym"

10. 02. 2012 r.


12:30 - 12:30Przywitanie, przedstawienie tematyki spotkania - dyrektor PPP mgr Bogusława Molak
12:30 - 13:00"Charakterystyka ucznia zdolnego" - mgr. Renata Nowak - pedagog PPP;
13:00 - 13:30Funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole - mgr Stanisława Waniołek - psycholog PPP;
13:30 - 14:00Rola nauczyciela w procesie kształcenia ucznia zdolnego - mgr Danuta Filipska - psycholog Filii PPP z siedzibą w Szczucinie
14:00 - 14:30Dyskusja


Zapraszamy do udziały w warsztacie zat.:"Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały,
jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"

31-01-2012

Dla udręczonych rodziców, którym wydaje się, że wszystkie znane i podszeptywane metody odnoszące się do komunikacji z dziećmi (i nie tylko) okazały się nieskuteczne, proponujemy warsztat pt.


"Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"Przyjdź, a nauczymy cię w jaki sposób:

pomóc dziecku aby radziło sobie z własnymi emocjami;
zachęcać do współpracy i samodzielności;
konstruktywnie karać;
chwalić;
uwalniać od grania ról.


Warto nauczyć się posługiwać słowami "kluczami", które nie ranią,
pozbawione są agresji, wrogości - szanując dziecko jako osobę pełnoprawną,
godną zaufania i miłości.


Biorąc w nich udział inwestujesz tylko swój czas.
Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej pod numerem telefonu 14 642 27 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

(obecnie rozpoczyna się trzecia edycja warsztatów)

Ilość miejsc ograniczona.

Konferencja "Rola poradni psychologiczno - pedagogicznej w realizacji zadań wynikających
z najnowszych przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w placówkach oświatowych"


31-01-2012

W dniu 01. 12. 2011 roku odbyła się konferencja dla pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników ZOSiP powiatu dąbrowskiego zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas konferencji omówiono "Rolę poradni psychologiczno - pedagogicznej w realizacji zadań wynikających z najnowszych przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach oświatowych"

Konferencja odbyła się w Centrum Polonii w Brniu. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Wicestarosta mgr Robert Pantera oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej Pani mgr Mariola Smolorz w konferencji wzięło udział 68 osób. Byli to dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, a także dyrektorzy ZOSiP w powiecie dąbrowskim.

Program konferencji:

10:00 - 10:15Powitanie zebranych gości, przedstawienie programu konferencji - mgr B. Molak dyrektor PPP w Dąbrowie T.
10:15 - 10:30Wystąpienia zaproszonych gości.
10:30 - 11:30Organizacja kształcenia specjalnego oraz udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle najnowszych regulacji prawnych - mgr B. Molak dyrektor PPP w Dąbrowie T.
11:30 - 12:00Szczegółowe zasady tworzenia "Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego" - mgr A. Antosz - Barabasz pedagog, logopeda
12:00 - 12:15Przerwa kawowa
12:15 - 12:30Opracowanie "Planu Działań Wspierających" oraz "Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia" - mgr S. Waniołek psycholog
12:30 - 13:00Rola poradni psychologiczno - pedagogicznej w realizacji zadań dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach - mgr D. Filipska psycholog, kierownik Filii PPP w Dąbrowie T. z siedzibą w Szczucinie.

Pani dyrektor poradni mgr Bogusława Molak przywitała gości i uczestników konferencji, a następnie omówiła najnowsze regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego oraz udzielania dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Pani mgr Andżelika Antosz - Barabasz - pedagog i logopeda, przedstawiła zasady tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego (IPET) i omówiła konkretne zapisy jakie winny się znaleźć w takim programie.

Pani mgr Stanisława Waniołek - psycholog, zapoznała uczestników z procedurą zakładania Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) oraz tworzenia Planu Działań Wspierających (PDW).

Pani mgr Danuta Filipska - psycholog, przedstawiła uczestnikom konferencji rolę poradni w organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom. Zwróciła uwagę na rodzaj dokumentacji wydawany przez dokumentację.

Na zakończenie konferencji przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, uczestnicy konferencji wysoko ocenili, przydatność i fachowość przedstawianych treści.

Dyrektor poradni oraz prowadzący konferencję składają wszystkim uczestnikom wyrazy podziękowania za udział w konferencji a także za sympatyczne i wzmacniające komentarze na temat prowadzenia konferencji.

Opracowała: mgr Stanisława Waniołek
Zobacz Fotogalerię

[Rozmiar: 20220 bajtów] [Rozmiar: 19081 bajtów] [Rozmiar: 19742 bajtów] [Rozmiar: 20061 bajtów] [Rozmiar: 19808 bajtów]

Konferencja w Starostwie Powiatowym pn. "ABC współpracy z rodzicami w szkole"

10-01-2012

W dniu 18 listopada 2010r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych, placówek z rejonu Powiatu Dąbrowskiego.
Było to kolejne spotkanie w ramach zainicjowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, spotkań służących pogłębianiu wiedzy, doskonaleniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
Wzięło w nim udział 13 pedagogów szkolnych. Tematem było "ABC współpracy z rodzicami w szkole".
W spotkaniu wzięła również udział Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym.
Spotkanie pod przewodnictwem dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusławy Molak prowadziły Renata Nowak, Stanisława Waniołek oraz Danuta Filipska - pracownice PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.
Pierwsza część dotyczyła pogłębienia tematyki wzajemnych kontaktów rodziców i nauczycieli. Pedagog Renata Nowak omówiła problem wzajemnych uprzedzeń, oczekiwań i obaw w kontaktach między nauczycielami a rodzicami.

Psycholog Stanisława Waniołek przedstawiła trudności komunikacyjne a także błędne postawy i reakcje obronne uruchamiane w kontaktach rodziców z nauczycielami.
Psycholog Danuta Filipska w temacie "Rozmowa z trudnym klientem" omówiła konkretne wskazówki w prowadzeniu rozmów indywidualnych, wspieraniu rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży, w przekazywaniu negatywnych informacji o dziecku.
Wystąpienia prelegentek oparte o przekaz multimedialny podsumowano następującymi wnioskami.

1. Słuchanie i umiejętność porozumiewania się należą do najskuteczniejszych form komunikowania się.
2. Ludzie mają potencjalną zdolność do rozwiązywania własnych problemów.
3. Relacja jest znacznie ważniejsza niż problem.
4. Osoba jest znacznie ważniejsza niż rozwiązywanie problemu.

W dyskusji kończącej spotkanie, pedagodzy szkolni dzielili się własnymi doświadczeniami. Organizatorzy wyrazili przekonanie i nadzieję, że uzyskane przez pedagogów szkolnych informacje zostaną przekazane w poszczególnych szkołach i przyczynią się do utrwalenia pozytywnych form kontaktów, poszukiwania nowych rozwiązań wszędzie tam, gdzie proces wzajemnych relacji rodzic - nauczyciel, wymaga doskonalenia.
Zobacz Fotogalerię


Konferencja dla pedagogów Szkół Powiatu Dąbrowskiego

10-01-2012

W dniu 9 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, konferencja dla pedagogów szkół Powiatu Dąbrowskiego na temat :"Zaburzenia zachowania uczniów". Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa. Spotkanie prowadziła dyrektor Poradni Bogusława Molak.

Przewodniczący przysłuchiwał się obradom i zabrał głos w ogólnej dyskusji.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjów i Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Problematykę zaburzeń w zachowaniu uczniów omówiły: Danuta Filipska – psycholog, kierownik Filii, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczucinie, Stanisława Waniołek - psycholog i Renata Nowak - pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po prezentacji problematyki zaburzeń w zachowaniu uczniów odbyła się dyskusja, w której zebrani na spotkaniu pedagodzy, aktywnie uczestniczyli. Rozmawiano o sposobach radzenia sobie z uczniami, którzy przejawiają zaburzenia w zachowaniu.

Dyskutowano o pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów i rodziców. Podkreślano ogromną rolę pedagogów szkolnych, którzy w swoich szkołach rozwiązują różnorodne problemy wychowawcze.

Uczestnicy spotkania zauważali, że pedagog powinien pracować w każdej szkole aby wspierał uczniów, rodziców i nauczycieli. W Powiecie Dąbrowskim pedagodzy szkolni pracują tylko w szkołach Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin i Olesno oraz we wszystkich Szkołach Ponadgimnazjalnych.

Spotkanie to, było drugim zorganizowanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w roku szkolnym 2009/2010.

Trzecia konferencja, o której w trakcie spotkania, dyrektor Poradni powiadomiła zebranych pedagogów, odbędzie się pod koniec maja i ma być poświęcona relacjom nauczyciele – rodzice
Zobacz Fotogalerię


Powiatowa Konferencja dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych

10-01-2012

Dnia 12.03.2007 r. w godz. 9.00-12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej została zorganizowana konferencja dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych szkół podstawowych, gimnazjów a także szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konferencji o charakterze szkoleniowym było wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela. Konferencję prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Dąbrowski mgr Wiesław Krajewski.

Spotkanie składało się z dwóch części - teoretycznej i warsztatowej. Pierwsza część teoretyczna miała charakter wykładowy. Jej celem było zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką stresu i wypalenia zawodowego.

Problemy stresu i wypalenia zawodowego przedstawili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Mgr Ewa Bajorek pedagog-logopeda zaprezentowała wykład "Stres - definicja, źródła, objawy". Psycholog mgr Anna Kijak wygłosiła wykład, którego tematem było "Wypalenie zawodowe".

Druga część konferencji miała charakter warsztatowy. Nauczyciele pod kierunkiem pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wypracowali w grupach warsztatowych "sposoby radzenia sobie ze stresem".

Na zakończenie konferencji wykład podsumowujący "Metody i techniki radzenia sobie ze stresem" wygłosiła psycholog mgr Anna Błachuta.

Konferencja była okazją do spotkania nauczycieli, przedstawienia oferty pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, omówienia problemów umiejętności radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela.
Zobacz Fotogalerię
Copyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Tracz