Aktualności
Życzenia Bożonarodzeniowe
24-12-2018

Spotkanie logopedów powiatu dąbrowskiego
24-12-2018

    Dnia 17.12.2018r odbyło się kolejne już spotkanie szkoleniowe logopedów z powiatu dąbrowskiego zorganizowane i poprowadzone przez logopedów pracujących w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. W spotkaniu wzięło udział 18 logopedów. Pani dyrektor poradni mgr Bogusława Molak witając wszystkich przypomniała najważniejsze informacje dotyczące organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w placówkach oświatowych.
Temat szkolenia "Diagnoza i terapia jąkania" miał na celu pogłębienie problematyki zaburzeń płynności mowy w aspekcie etiologii, czynników ryzyka, procedur diagnostycznych i strategii terapii. Wczesne rozpoznanie jąkania umożliwia szybkie podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych czy postępowania terapeutycznego, co może skutecznie zapobiec utrzymywaniu się i utrwaleniu objawów niepłynności. Logopedzi podczas swoich wystąpień zwracali uwagę na konieczność oceny, czy objawy pojawiające się u dziecka w wieku przedszkolnym sugerują wystąpienie jąkania wczesnodziecięcego, czy też są wynikiem intensywnego nabywania języka i rozwoju mowy.
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń w pracy nie tylko z osobami jąkającymi się, ale także z innymi zaburzeniami mowy. Szkolenie przyczyniło się do lepszej integracji i pogłębieniu współpracy tej coraz liczniejszej grupy zawodowej.
Spotkanie pedagogów powiatu dąbrowskiego - "Stres - sposoby radzenia sobie ze stresem".
24-12-2018

    Dnia 29.11.2018r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie pracowników poradni z pedagogami Szkół Powiatu Dąbrowskiego. Na spotkanie przybyli także nauczyciele zainteresowani tematem spotkania. Tym razem starano się przybliżyć problem stresu, a dokładniej: Jak poskromić stres? Temat został przedstawiony przez mgr Renatę Nowak oraz mgr Mariusza Wielgusa. Zebranych gości oraz Wicestarostę Powiatu Dąbrowskiego pana Krzysztofa Bryka serdecznie powitała dyrektor placówki mgr Bogusława Molak. Pani dyrektor w krótkim wystąpieniu wspomniała o najnowszych zmianach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach. Kilka ciepłych słów do wszystkich skierował również pan Krzysztof Bryk. Następnie mgr Renata Nowak omówiła czym jest stres i w jaki sposób wpływa na psychiczne i fizyczne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Pan mgr Mariusz Wielgus przedstawił zebranym metody i sposoby radzenia sobie ze stresem. Następnie poprowadził ćwiczenie relaksacyjne, które wprowadziło wszystkich gości w dobry nastrój. Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń i poglądów.
Dyrektor poradni składa serdeczne podziękowania wszystkim pedagogom i nauczycielom za udział w spotkaniu i zaprasza już na kolejne, które odbędzie się w 2019 r.
Zobacz Fotogalerię


"Tak niedawno żeśmy się spotkali"...
04-12-2018

    "Tak niedawno żeśmy się spotkali" niecodzienna uroczystość w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

W bieżącym roku z naszej kadry pedagogicznej odeszła na emeryturę pani mgr Stanisława Waniołek wieloletni psycholog w tutejszej poradni. Z tej okazji gościł w poradni Starosta Powiatu Dąbrowskiego mgr Tadeusz Kwiatkowski, który wręczył pani Waniołek okolicznościowy dyplom z wyrazami podziękowania oraz Nagrodę Starosty. W ciepłych słowach podziękował za pracę, za aktywność zawodową, trud włożony w wykonywanie zawodu psychologa.

Podziękowania za wieloletnią pracę, za otwarte serce, za tworzenie wizerunku i atmosfery w poradni, za kompetencje wiedzę merytoryczną złożyła dyrektor poradni mgr Bogusława Molak. Dyrektor poradni podkreśliła wysokie kompetencje pani Stanisławy Waniołek, a także gotowość do pomocy każdemu, kto zgłosił się do poradni. Pani Stasia pracowała w tutejszej poradni od 1.09.1981 r. do 29.08.2018 r. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej była jej macierzystym, jedynym zakładem pracy. W okresie od 15.09.1999 r. do 15.10.2000 r. pełniła funkcję dyrektora, a w okresie od 04.05.1999 r. do 15.09.1999 r. w zastępstwie pełniła obowiązki dyrektora.

Za trud, zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków była wielokrotnie wyróżniana nagrodą Dyrektora Poradni. W swojej pracy oprócz diagnozowania zajmowała się również z ogromnym sercem bezpośrednią pomocą dzieciom i młodzieży, prowadząc terapię psychologiczną. Współpracowała także z nauczycielami, pedagogami, wspierała instytucje oświatowe oraz inne placówki.

Wszyscy pracownicy poradni składają podziękowania i wyrazy serdeczności. Pani Stasiu będziemy odczuwali brak Pani wsparcia, porad i konsultacji, codziennego uśmiechu i poczucia humoru. Żyjemy nadzieją na spotkania w poradni. Wszyscy życzymy realizacji celów i marzeń, zdrowia, pogody ducha i aktywnego wypoczynku.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zobacz Fotogalerię


Konferencja "Gdy codzienne życie bardzo boli"
04-12-2018

    Konferencja odbyła się 23 października 2018 r. o godz. 10.00 w kinie Sokół w Dąbrowie Tarnowskiej, skierowana była dla uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych z powiatu dąbrowskiego. Spotkanie współorganizowane wraz ze Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej było drugą częścią spotkań w ramach Dni Profilaktyki Powiatu Dąbrowskiego. Na konferencji obecni byli Agnieszka Anioł Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Wojciech Pelczar Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentujący Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

    Spotkanie rozpoczął starosta Powiatu Dąbrowskiego Tadeusz Kwiatkowski witając uczestników oraz wyjaśniając cel spotkania i wagę problemów z jakimi borykają się młodzi ludzie, następnie głos zabrała Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, która zwróciła uwagę na problem nadużywania środków psychoaktywnych wśród młodzieży, przedstawiła na czym polega praca poradni i jak można się do niej zgłosić po pomoc. Po zakończeniu części wstępnej głos zabrali psycholodzy z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Karolina Lewandowska i Mariusz Wielgus. Pani psycholog mówiła o problemach jakie mogą się pojawić w życiu każdego młodego człowieka. Swoje wystąpienie rozpoczęła od objaśnienia czym jest pewność siebie i pewność w sobie przytaczając słowa księdza Jerzego Smolenia, jako prezentacje powierzchowności w postrzeganiu drugiego człowieka przedstawiła ideał kobiecego piękna promowany w kolorowych czasopismach. W dalszej części prezentacji Pani Karolina Lewandowska mówiła o przyczynach i objawach depresji oraz przemocy, której można doświadczyć w każdym środowisku i może ona przybierać różne formy. Pan psycholog Mariusz Wielgus, zaprezentował uczniom historię cyrku motyli, gdzie ludzie niepełnosprawni pokonywali przeszkody jakie stawiało im życie i zamieniali swoje wady, lęki i niedoskonałości w zalety, następnie uczniowie z pomocą Pana Mariusza dzielili się swoimi spostrzeżeniami i odpowiadali na pytania dotyczące przedstawionej historii. Po analizie problemów uczniom został zaprezentowany model radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

    Na zakończenie konferencji Pani Dyrektor Bogusława Molak podziękowała uczniom za tak wysoką frekwencje na spotkaniu oraz apelowała do nich o odwagę w sytuacjach, które mogą ich przytłaczać, aby nie bali się prosić o pomoc, a pracownicy poradni są zawsze w gotowi, aby służyć wsparciem.

Zobacz Fotogalerię


"Za życiem"
26-08-2018

    Bezpłatne zajęcia dla dzieci, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju w PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.


Informacja dla wszystkich zainteresowanych.

1. PPP w Dąbrowie Tarnowska realizuje zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju na mocy Porozumienia w MEN/2017/DWKI/1667 zawartego w dniu 23XI2017 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

2. Na mocy podpisanego porozumienia powołano Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w PPP w Dąbrowie Tarnowskiej. Ośrodek realizuje zadania w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" (załącznik do uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem")

3. Zadania ośrodka:
- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

4. Od 1 I 2018 r. zajęcia w ramach powyższego programu odbywają się w gabinecie wyposażonym do pracy z małym dzieckiem.

5. W ramach pomocy dziecku i rodzinie z dziećmi pracuję wysokowykwalifikowana kadra:
- psycholog
- pedagog
- fizjoterapeuta
- logopeda
- terapeuta integracji sensorycznej

6. Z pomocy mogą korzystać dzieci, które mają wydaną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Rodzice wypełniają wniosek dostępny w PPP w Dąbrowie Tarnowskiej i na stronie internetowej poradni.

7. Osoby zainteresowane programem proszone są o wypełnienie wniosku i złożenie w sekretariacie PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.

8. W roku 2018 r. PPP w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje pomocą dzieci w ramach porozumienia.
- w roku 2018 - 780 godzin
- w roku 2019 - 780 godzin
- w roku 2020 - 1040 godzin
- w roku 2021 - 1040 godzin

Liczba godzin wynika z porozumienia między MEN a Powiatem Dąbrowskim. Działania na rzecz dzieci i rodziców w PPP są bezpłatne. Wszystkie działania są finansowane ze środków administracji rządowej.

Kontakt: 14 642 27 11

"Uwarunkowania rozwojowe i psychologiczne zaburzeń odżywiania w wieku dojrzewania"
23-05-2018

    W dniu 17.V.2018 r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej miało miejsce kolejne spotkanie pracowników poradni z pedagogami Szkół Powiatu Dąbrowskiego. Pracownicy poradni zorganizowali spotkanie i sami je przeprowadzili. Zostało ono poświęcone tematowi "Uwarunkowania rozwojowe i psychologiczne zaburzeń odżywiania w wieku dojrzewania".
    Temat przedstawiła psycholog poradni mgr Anna Błachuta. Opracowanie przedstawione zostało w oparciu o szkolenie panie Katarzyny Starowicz. W spotkaniu wzięło udział 19 pedagogów Szkół Powiatu Dąbrowskiego.
    Zebranych gości i pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przywitała dyrektor poradni mgr Bogusława Molak. Dyrektor poradni w swoim wystąpieniu poruszyła problematykę pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkołach, podała ważne komunikaty dotyczące orzekania przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
    Następnie pani mgr Anna Błachuta w prezentacji przedstawiła tematykę zaburzeń odżywiania, a pani mgr Stanisława Waniołek omówiła zasady współpracy i pomocy uczniom z problemami różnorodnych uzależnień. Spotkanie zakończono wymianą doświadczeń i poglądów.
    Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej składa serdeczne podziękowania wszystkim pedagogom za udział w spotkaniu, a swoim pracownikom za przygotowanie i prowadzenie spotkania.
    Następne spotkanie odbędzie się już w nowym roku szkolnym. Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej serdecznie zaprasza wszystkich pedagogów szkolnych do współpracy

Zobacz Fotogalerię


Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Subregionie Tarnowskim
22-05-2018

    Pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, na czele z Panią Dyrektor Bogusławą Molak wzięli udział w obchodach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w Subregionie Tarnowskim. Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się one w Powiecie Dąbrowskim w dniach 8 15.V. 2018 r. W ramach tych obchodów odbyły się :
- Msza Święta w Kościele Matki Boskiej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Integracyjny Festiwal Form Scenicznych w Dąbrowskim Domu Kultury w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Powiatowy Piknik Integracyjny w Centrum Polonii w Brniu.

Organizatorami Małopolskiego Dni Osób Niepełnosprawnych byli Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski oraz Agnieszka Anioł - Głuszek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dyrektor poradni składa serdeczne podziękowania organizatorom za zaproszenie i piękną organizację tego przedsięwzięcia. Uroczystości, wspólne spotkania sprzyjały integracji, nawiązywaniu kontaktów, poznawaniu małej ojczyzny, którą dla nas wszystkich jest Powiat Dąbrowski.

Zobacz Fotogalerię


"Życie z autyzmem oraz życie z dzieckiem autystycznym nie jest łatwe,
lecz może być również pełne radości i fascynujące"
10-05-2018

    Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dokonuje diagnozy, prowadzi terapię, orzeka i opiekuje się dziećmi z autyzmem. Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera od 2 lat. W tym czasie wydano orzeczenia dla 20 dzieci. Dzieci z autyzmem na mocy powyższych orzeczeń otrzymują wsparcie i pomoc specjalistów w przedszkolu i szkole. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej wspiera rodziców poprzez porady, konsultacje, a także spotkania z wieloma specjalistami.
    W dniu 24.IV.2018 r. w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce spotkanie rodziców dzieci z autyzmem, z Zespołem Aspergera ze specjalistami pracującymi w poradni. Wśród specjalistów obecni byli: mgr Andżelika Antosz Barabasz neurologopeda, mgr Magdalena Żelazowska Dojka logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, mgr Anna Król logopeda, mgr Karolina Lewandowska psycholog, mgr Stanisława Waniołek psycholog. Specjaliści dzielili się swoją wiedzą z rodzicami, wspierali ich w umiejętnościach pracy z dziećmi z autyzmem. Spotkanie otworzyła dyr. PPP w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, przywitała rodziców i krótko omówiła problematykę autyzmu wśród dzieci.
    Neurologopeda mgr Andżelika Antosz Barabasz w wystąpieniu przybliżyła blaski i cienie w pracy z dziećmi , u których stwierdzono autyzm bądź Zespół Aspergera. Zwróciła szczególną uwagę na potrzebę, na konieczność rozumienia dzieci z autyzmem, przedstawiła istotę działań placówek oświatowych, domu rodzinnego i najbliższego otoczenia w pracy z dziećmi. Pokazała, że wszyscy musimy uczyć się tolerancji, musimy zrozumieć, że każde dziecko, każdy człowiek ma swoje potrzeby, a potrzeby dzieci z niepełnosprawnością są takie same jak dzieci zdrowych.
    Rodzice wypowiadali się na temat swoich dzieci, na temat ich funkcjonowania w przedszkolu, szkole. Zwracali uwagę na potrzebę wczesnej diagnozy, na potrzebę pomocy dzieciom i rodzicom. Rodzice oczekują zrozumienia, tolerancji zwłaszcza od nauczycieli w przedszkolach i szkołach, potrzebują także zrozumienia środowiska.
    Spotkanie zakończono dyskusją , wymianą doświadczeń i spostrzeżeń. Rodzice proszą o organizację kolejnych spotkań, proszą o współpracę. Dyrektor PPP w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie dziękuje pracownikom poradni za udział w spotkaniu, za przygotowanie prezentacji, za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Szczególne podziękowanie składa rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

Zobacz Fotogalerię


"Rozmawiajmy o Problemach - Rozumiem, Czuję, Pomagam"
10-05-2018

    W dniu 12 kwietnia 2018r. w auli budynku "KANY" w Szczucinie przy ul. Wolności 4 odbyła się debata pn. "Porozmawiajmy o Problemach - Rozumiem, Czuję i Pomagam". Debata została zorganizowana i przeprowadzona przez Burmistrza Szczucina pana Andrzeja Gorzkowicza, Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Komisariat Policji w Szczucinie. Głównym celem debaty było zaprezentowanie problemu zachowań destrukcyjnych wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.
    
    Spotkanie otworzył Burmistrz Szczucina pan Andrzej Gorzkowicz. Na wstępie głos zabrali również Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. insp. Lucjan Pałucki oraz Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak, którzy wprowadzili uczestników w tematykę debaty.
    Prelegentami debaty byli: dr hab. Eugeniusz Moczuk socjolog, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, mł. asp. Agata Bulwa profilaktyk Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz P. Bogusława Molak Dyrektor Poradni Psychologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
    Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie- pani Barbara Trzpit, Wójtowie z terenu Gminy Szczucin, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej- pani Agnieszka Anioł- Głuszek. Do udziału w debacie zostali zaproszenie wszyscy nauczyciele przedszkoli i szkół na terenie gminy Szczucin. Na uwagę zasługuje obecność księdza proboszcza Parafii w Szczucinie- ks. Zygmunta Warzechy oraz proboszcza Parafii w Borkach- ks. Józefa Jezioraka.

    Podczas debaty wystąpienia mieli:
- "Działania w sferze bezpieczeństwa lokalnego wobec młodzieży szkolnej przez samorząd terytorialny i Policję" - dr hab. Eugeniusz Moczuk - socjolog, profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej,
- "Cyberprzemoc, substancje psychoaktywne a zachowania destrukcyjne wśród dzieci i młodzieży" - mł.asp. Agata Bulwa - profilaktyk Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
- "Rola nauczyciela w pomocy dziecku i rodzinie" - mgr Bogusława Molak - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
    Po wystąpieniach wyżej wymienionych prelegentów psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej - mgr Mariusz Wielgus omówił najczęściej występujące problemy w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.
    Po wystąpieniach prelegentów podinsp. Bogumił Jedynak rozpoczął dyskusję z uczestnikami debaty.

    Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak składa podziękowania Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin panu Andrzejowi Gorzkowiczowi za zaproszenie na debatę i możliwość spotkania z nauczycielami Gminy Szczucin. Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wyrażają przekonanie, że debata podniesie jakość pomocy psychologiczno- pedagogicznej skierowanej dla dzieci i rodziców, że wieloaspektowe działania poprawią funkcjonowanie dzieci i młodzieży.

Zobacz Fotogalerię


Konferencja logopedyczna pt. "Diagnoza różnicowa - autyzm a Zespół Aspergera"
04-04-2018

    Tradycją PPP w Dąbrowie Tarnowskiej stały się spotkania psychologów, pedagogów, logopedów poradni ze specjalistami pracującymi z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkania odbywają się systematycznie w ramach wspomagania przez PPP w Dąbrowie Tarnowskiej przedszkoli, szkół i placówek. Wspomaganie obejmuje między innymi:
1. Pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki.
2. Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki.
3. Wsparcie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez przedszkole, szkołę, placówkę.
    Dnia 27.03.2018 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się konferencja logopedyczna pt. "Diagnoza różnicowa autyzm a Zespół Aspergera". Zebranych licznie uczestników konferencji logopedów, nauczycieli szkół i przedszkoli z powiatu dąbrowskiego, powitała Pani Dyrektor PPP Bogusława Molak, która omówiła pokrótce najważniejsze zmiany w zakresie pomocy psychologiczo pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom z autyzmem. Logopedzi pracujący w poradni mgr Andżelika Antosz Barabasz, mgr Magdalena Żelazowska Dojka oraz mgr Alicja Król w swoich wystąpieniach zaprezentowały zagadnienia dotyczące różnic pomiędzy funkcjonowaniem dzieci z autyzmem i z Zespołem Aspergera, zaburzeń charakteryzujących komunikację dzieci z ASD. Omówione została także problematyka diagnozy autyzmu, ze wskazaniem na wczesne symptomy autyzmu w rozwoju społecznym, emocjonalnym i komunikacji do 2 r. ż. Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie matki dziecka z Zespołem Aspergera Pani Katarzyny Machaj-Chmury. Pani Katarzyna przybliżyła zarówno blaski, jak i cienie codziennego funkcjonowania dziecka z ZA z punktu widzenia rodzica oraz nauczyciela (Katarzyna Machaj-Chmura jest jednocześnie dyrektorką przedszkola). Opowiedziała, w jaki sposób radzi sobie z wyzwaniem, jakie niesie ze sobą specyficzne zachowanie dziecka z Zespołem Aspergera. Słuchacze byli pod ogromnym wrażeniem siły, determinacji, niezwykłej wrażliwości i jednocześnie konsekwencji, które Pani Katarzyna prezentuje w swojej postawie wychowawczej wobec syna.
    Dyrektor PPP w Dąbrowie Tarnowskiej składa serdeczne podziękowania:
- paniom logopedkom poradni za przygotowanie konferencji, bardzo ciekawe przedstawienie problematyki autyzmu, Zespołu Aspergera,
- Pani Katarzynie Machaj - Chmurze za wspaniałe świadectwo dotyczące wychowania dziecka z Zespołem Aspergera,
- logopedom, pedagogom i nauczycielom przedszkoli i szkół za udział i aktywne uczestnictwo w konferencji.
     Konferencja zakończyła się w przekonaniu, iż wiedza z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu staję się coraz bardziej niezbędna w pracy nauczyciela i terapeutów z uwagi na wzrastającą liczbę dzieci z tym zaburzeniem rozwoju. Ponadto swoją tematyką konferencja nawiązała do akcji Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu.

Zobacz Fotogalerię


Życzenia Wielkanocne
27-03-2018

Spotkanie dla rodziców w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem.
27-03-2018

    W dniu 20.03.2018r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się pierwsze spotkanie rodziców, których dzieci objęte są zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Powyższe zajęcia są realizowane w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusława Molak, która powitała wszystkich rodziców. Pani Dyrektor w krótki sposób omówiła założenia programu, przedstawiła specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi.


    W ramach programu zajęcia prowadzą:
- Psycholog - mgr Karolina Lewandowska,
- Neurologopeda - mgr Andżelika Antosz - Barabasz,
- Terapeuta pedagogiczny - mgr Justyna Sokół,
- Terapeuta integracji sensorycznej (SI)- mgr Magdalena Żelazowska- Dojka,
- Fizjoterapeuta - mgr Katarzyna Środoń.

    Rodzice mieli również możliwość wysłuchania prelekcji pt. "Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku od 0-3 roku życia". Powyższe zagadnienia przedstawiła psycholog PPP - mgr Karolina Lewandowska.

    Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja. Rodzice bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, informacjami, które mogą być istotne i przydatne w dalszej pracy.

    Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie na spotkanie. Było ono okazją do wymiany doświadczeń, wsparciem dla rodziców, jak również możliwością spotkania się w miłej atmosferze.

Zobacz Fotogalerię


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
- realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno opiekuńczego w Powiecie Dąbrowskim.
27-03-2018

    W dniu 23.XI.2017 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Starostą Dąbrowskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania wynikają z programu wsparcia dla rodzin Za życiem.

     Na realizację programu wyznaczona została Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach programu zorganizowane zostało wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością. Program obejmuje ponadto pomoc dzieciom w postaci dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

     Program realizowany będzie w latach 2018 2021. W 2017 r. Wyposażona została sala do zajęć z małymi dziećmi w pomoce do zajęć integracji sensorycznej, zajęć logopedycznych i terapeutycznych. Zakupiono także pomoce do zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej. Kwota dofinansowania wynosiła 15.000 zł.

     Zgodnie z zadaniami ośrodka objęto pomocą wieloaspektową 7 dzieci z Powiatu Dąbrowskiego. Dzieci systematycznie biorą udział w zajęciach usprawniających rozwój psychofizyczny. Z dziećmi i rodzicami pracują psycholog, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta zajęć integracji sensorycznej oraz fizjoterapeuta.

     Do realizacji programu opracowano dokumentację, która obejmuje plan pracy, indywidualne programy pomocy dzieciom. Wszyscy rodzice są zainteresowani programem, chętnie uczestniczą w zajęciach z dziećmi.

     Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej składa serdeczne podziękowania Panu Staroście za podpisanie porozumienia, pomoc w organizacji i realizacji programu. Szczególne podziękowania składa pracownikom poradni, którzy realizują zajęcia z dziećmi. Za pomoc przy opracowaniu dokumentacji, za zakup pomocy i urządzenie gabinetu do pracy z dzieckiem.

Zobacz Fotogalerię


W trosce o współczesną rodzinę
29-01-2018

    Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało w dniu 5 grudnia 2017r. Interdyscyplinarną konferencję pt. "W trosce o współczesną rodzinę". Patronat honorowy nad konferencją objął starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.
    Z uwagi, iż była to pierwsza konferencja w nowej siedzibie jednostek zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku, jak również obejrzenia multimedialnej prezentacji dotyczącej zakresu pracy powiatowych jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę w budynku przy ulicy Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
    W konferencji uczestniczyli radni Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz i Krzysztof Bryk, przedstawiciel kuratorium oświaty w Krakowie delegatura w Tarnowie wizytator Teresa Szydłowska, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, sekretarz Powiatu Dąbrowskiego Joanna Ohratka, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusław Chmielarz, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marek Bator, naczelnik Wydziału Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Smolorz, dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dąbrowskiego. Otwarcia konferencji dokonała Joanna Ohratka Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, następnie Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej i Agnieszka Anioł-Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiły cel konferencji, jak również nakreśliły ramy współpracy jednostek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych. Pierwszą prelekcję pt. "Rodzina - najbezpieczniejszy dom świata" wygłosiła dyrektor Bogusława Molak. Wystąpienie poruszało kwestie roli, jaką dom rodzinny odgrywa w życiu każdego człowieka, a mottem przewodnim były słowa św. Jana Pawła II:"Rodzina bierze swój początek w miłości...Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej...". Kolejny wykład pt. "Wyzwania polityki rodzinnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego" został wygłoszony przez Agnieszkę Anioł-Głuszek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykład oparty był na szczegółowej diagnozie potrzeb społecznych mieszkańców naszego powiatu oraz wyzwaniach polityki społecznej które wpisują się w zadania realizowane przez PCPR.
    Wspieramy i pomagamy z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej to temat który przybliżyła Anna Kijak psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Opowiedziała o pracy Poradni, zasobach kadrowych i realizowanych zadaniach.
    Ostatnia prelekcja stanowiła podsumowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Prelekcja pt. "Projekt Dobra Przyszłość odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego", została wygłoszona przez Marzenę Gubernat kierownika projektu, jednocześnie konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.
    Uwieńczeniem konferencji była prezentacja filmu pt. "Czy warto? problem eurosieroctwa" przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

    Konferencja była doskonałą okazją do przybliżenia zakresu działalności placówek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych, jak również dała możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania.
    Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej składają podziękowania uczestnikom konferencji za przybycie, a pracownikom jednostek za pomoc przy organizacji spotkania.

Zobacz Fotogalerię


Spotkanie pedagogów w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
29-11-2017

    W dniu 16. 11. 2017r odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań pedagogów szkolnych powiatu dąbrowskiego w ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze szkołami i przedszkolami. Tematem spotkania było Praca z uczniem trudnym. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy licznie przybyli na spotkanie obok pedagogów szkolnych. W spotkaniu wzięło udział 40 osób. Uczeń trudny to uczeń stwarzający problemy wychowawcze. Cechuje się zachowaniami oporowymi, buntowniczymi, agresywnymi. Trudnym uczniem jest dziecko z nadpobudliwością psychoruchową, niedojrzałe społecznie, emocjonalnie, niegotowe do podejmowania zadań wynikających z obowiązku uczenia się, odmawiający wykonywania zadań, przekraczający obowiązujące zasady i reguły życia społecznego w szkole.
    Spotkanie miało charakter zajęć warsztatowych. Zadaniem uczestników była wizualizacja ucznia trudnego i na tej podstawie mieli dokonać oceny jego zachowania. W prezentacji wypracowanych opisów funkcjonowania ucznia dominowały trudne emocje z jakimi musi radzić sobie nauczyciel w kontakcie z nim. Były to bezsilność, bezradność, często złość. Pedagodzy i nauczyciele wykazali się dużą empatią w rozumieniu zachowania ucznia trudnego, bo z reguły znają powody tych zachowań (uwarunkowania rodzinne, niepowodzenia szkolne..), dlatego są gotowi czasem do tolerowania niektórych z tych zachowań, traktując je jako przejściowe. W sytuacji trudnych zachowań najmłodszych uczniów gotowi są na ignorowanie np. wybuchów złości, pozwolenie dziecku na jej odreagowanie oczywiście pod kontrolą. Uczestnicy spotkania bardzo zaangażowali się w poszukiwanie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Pedagodzy i nauczyciele duży nacisk kładli na rozmowę, tłumaczenie, rozmowę z rodzicami. Na zajęciach podkreślono potrzebę pracy nad zmianą myślenia ucznia o sobie, o innych i o zadaniach jakie ma do wykonania. Uczestnicy wspólnie poszukiwali rozwiązań do konkretnych, trudnych zachowań ucznia. Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali ogromną rolę pedagogów w szkołach, jednocześnie zauważali konieczność zatrudniania w szkołach psychologów. Spotkanie przygotowały i poprowadziły: dyrektor poradni mgr Bogusława Molak, psycholog mgr Stanisława Waniołek, pedagog mgr Renata Nowak.
    Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składa podziękowania uczestnikom spotkania za przybycie do nowego lokalu poradni i udział w spotkaniu a pracownikom poradni dziękuje za przygotowanie i prowadzenie kolejnego już spotkania. Powyższe działania sprzyjają pogłębieniu wiedzy, zdobywaniu umiejętności, wpływają na bardzo dobrą współpracę poradni z placówkami oświatowymi w Powiecie Dąbrowskim.

Zobacz Fotogalerię


Niecodzienna uroczystość w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
25-10-2017

     W dniu 11.09.2017r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce niecodzienne zebranie Rady Pedagogicznej. W tym dniu nasza koleżanka, pani mgr Ewa Bajorek po 34 latach pracy w dąbrowskiej poradni przeszła na emeryturę. Z tej okazji gościł u nas pan wicestarosta mgr Marek Kopia, który wręczył pani Ewie Bajorek okolicznościowy dyplom z wyrazami podziękowania. Ponadto wręczył także Nagrodę Starosty Dąbrowskiego pana mgr Tadeusza Kwiatkowskiego.
    Podziękowania za wieloletnią pracę złożyła pani Ewie również pani dyrektor mgr Bogusława Molak, podkreślając jak wiele trudu i zaangażowania w pracę poradni włożyła pani Ewa. Początkowo pracowała jako pedagog w tutejszej poradni, od 1990 r. również jako logopeda, a od czterech lat jako neurologopeda. Pani Ewa jest specjalistą, z którym trudno się pożegnać. Wszystkim nam jest potrzebna. Jest doświadczonym pracownikiem w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Dlatego też będzie pracować nadal w naszej poradni w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
    Mamy nadzieje, iż swoim doświadczeniem i wiedzą będzie w dalszym ciągu dzieliła się z nami. Wszyscy jej życzymy zrealizowania celów, zamierzeń i marzeń, na które może do tej pory brakowało jej czasu. Wszyscy życzymy również dużo zdrowia i pogody ducha.
                Dziękujemy

Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zobacz Fotogalerię


Życzenia z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2017 / 2018
1-09-2017

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 wszystkim Nauczycielom i Pedagogom
życzymy wiele wytrwałości i satysfakcji w codziennej pracy.

Rodzicom życzymy, aby nowy rok szkolny przyniósł mnóstwo okazji
do dumy i zadowolenia z osiągnięć szkolnych dzieci.
Wszystkim uczniom życzymy radości w odkrywaniu wiedzy
i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.


Powiatowe spotkanie logopedów
19-06-2017

     Dnia 06.06.2017 w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1 odbyło się spotkanie logopedów , pracujących w placówkach oświatowych powiatu dąbrowskiego. Temat spotkania brzmiał: "Mutyzm. Pomóż mi mówić".
    Gościem specjalnym obecnym na spotkaniu była mama dziewczynki , u której został stwierdzony mutyzm wybiórczy, Pani Magdalena Bobro. Pani Magdalena przedstawiła nam problem mutyzmu wybiórczego z punktu widzenia rodzica – matki starającej się pomóc własnemu dziecku pokonać barierę lęku przed mówieniem. Dużo miejsca poświęcone zostało omówieniu metod terapii mutyzmu. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliła się Pani Marzena Rzepka – logopeda w Szkole Podstawowej Nr 2, pracująca z uczennicą dotkniętą mutyzmem.
    Wszyscy logopedzi, obecni na spotkaniu podkreślili jak ważnym jest, aby w porę rozpoznać dzieci z mutyzmem w celu udzielenia im profesjonalnej pomocy oraz edukowania najbliższego środowiska w zakresie zasad postępowania z nimi.

Andżelika Antosz - Barabasz
Magdalena Żelazowska - Dojka


Zobacz Fotogalerię


Informacje o zmianie siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
27-01-2017Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia

3 lutego 2017 r.Siedziba Poradni mieści się przy

ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

.

Zaproszenie na spotkanie pedagogów i nauczycieli Szkół Powiatu Dąbrowskiego
23-11-2016

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza na
spotkanie szkoleniowe pedagogów i zainteresowanych nauczycieli Szkół Powiatu Dąbrowskiego

Temat spotkania: "Interpretowanie opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnię"
zaprezentują specjaliści pracujący w Poradni.


Spotkanie odbędzie się w dniu 24.11.2016 r. w godzinach od 10.00 do 13.00
sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej


Podczas spotkania będzie możliwość omówienia opinii przyniesionych przez Państwa
(proszę pamiętać o ochronie danych osobowych).

Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie obecności do dnia 23.11.2016r.,

tel.: 14 642 27 11
"Rola dyrektora szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole"
07-06-2016

     Powyższy temat miała konferencja dla dyrektorów szkół Powiatu Dąbrowskiego. Konferencja została zorganizowana przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusławę Molak w dniu 24.05.2016r.

    Swoją wiedzą na temat organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach dzielili się pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie dyrektorów szkół z pracownikami poradni miało miejsce w Centrum Polonii Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Spotkaniu sprzyjała przepiękna sceneria parku i bardzo dobra organizacja konferencji.
     W konferencji wzięło udział 40 dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych . Byli także obecni dyrektorzy Ośrodków Rewalidacyjno- Wychowawczych w Szarwarku i Kupieninie. Wśród zaproszonych gości byli starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie- Delegatura w Tarnowie pani Aleksandra Stasiak oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Dąbrowskiego pani Mariola Smolorz . Pani wizytator podziękowała za zaproszenie, podkreśliła ważną rolę pomocy uczniom w szkołach. W imieniu pani dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie pani Urszuli Blicharz przekazała wszystkim dyrektorom pozdrowienia i uczuliła dyrektorów na los uczniów, którzy wymagają pomocy w funkcjonowaniu. Tę pomoc oferują nauczyciele, dyrektorzy, a także specjaliści w szkołach, oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Dąbrowskiego pani Mariola Smolorz w imieniu własnym i pana Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego podkreśliła dużą rolę poradni w niesieniu pomocy uczniom. Pomoc ta obejmuje diagnozę, terapię i wsparcie uczniów. Zwróciła uwagę na trafny temat konferencji "Rola dyrektora szkoły w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole". Konferencja przebiegała w miłej, sympatycznej atmosferze, sprzyjała wymianie doświadczeń i rozmowom oświatowym. Podczas konferencji omówiono następujące tematy :

1. "Którym uczniom potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna",
2. "Model pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle przepisów oświatowych",
3. "Rodzaje zajęć organizowanych przez szkołę w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej",
4. "Rola dyrektora w organizowaniu zajęć dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy".

    Dyrektor poradni Bogusława Molak, psycholog Anna Kijak , pedagog Justyna Sokół w sposób zwięzły, przemyślany i merytoryczny przybliżyły tematykę niełatwej do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkanie miało charakter współpracy, wsparcia merytorycznego. Do takiego wsparcia poradnie są zobowiązane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Pracownicy poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby móc wspierać wszystkie placówki oświatowe w rejonie Powiatu Dąbrowskiego. Analiza ankiety ewaluacyjnej pokazała, że wszyscy dyrektorzy wysoko ocenili organizacje, przebieg i merytoryczną wartości konferencji. Uznali, że takie konferencje są przydatne i wzbogacają wiedzę psychologiczno-pedagogiczną dyrektorów szkół. Konferencję zakończono dyskusją. Dyrektorzy podjęli dyskusję na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Zwracali uwagę na potrzebę zaznajomienia organów prowadzących szkoły z przepisami dotyczącymi udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektorzy mają pełną świadomość potrzeb, jednak często z uwagi na brak środków finansowych ta pomoc bywa ograniczona. Dyrektor poradni obiecała wsparcie w realizacji wniosków, zaprosiła dyrektorów do konsultowania i rozwiązywania problemów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Dyrektor poradni bardzo serdecznie dziękuje:
1. Pani wizytator Aleksandrze Stasiak za udział w konferencji i merytoryczne wsparcie,
2. Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury , Sportu i Promocji Powiatu Dąbrowskiego Marioli Smolorz za udział, wsparcie i pomoc w organizacji konferencji,
3. Panu Stanisławowi Krawcowi dyrektorowi Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu za nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej wraz ze sprzętem informatycznym,
4. Pani Dorocie Węc pracownikowi Centrum Polonii Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu za pomoc w organizacji konferencji,
5. Pracownikom poradni za bardzo dobre przygotowanie tematów, wystąpienia i otwartość podczas konferencji,
6. Dyrektorom szkół za udział i tworzenie bardzo dobrej, przyjaznej atmosfery , która służy współpracy i budowaniu relacji między różnymi podmiotami oświatowymi w Powiecie Dąbrowskim.

Z wyrazami podziękowania i pozdrowieniami dla wszystkich uczestników konferencji

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Bogusława Molak.


Zobacz Fotogalerię


Powiatowe spotkanie logopedów
04-05-2016

    Dnia 19.04.2016r. w naszej Poradni odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym powiatowe spotkanie szkoleniowe logopedów, pracujących w różnych placówkach oświatowych. W spotkaniu udział wzięło 14 specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach i ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych.

    Tematem szkolenia były "Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) - diagnoza i terapia". Panie logopedki pracujące w poradni przygotowały i omówiły ciekawą prezentację na wyżej wymieniony temat, która stała się punktem wyjścia do dyskusji i podzielenia się własnymi doświadczeniami z pracy z dziećmi o różnorodnych zaburzeniach mowy i języka. Spotkanie oprócz wartości szkoleniowej miało także charakter integrujący środowisko logopedów, którzy na co dzień często pracują w pojedynkę i nie mają możliwości konsultowania na bieżąco trudnych przypadków terapeutycznych.

Kolejne spotkanie ustalono już za miesiąc (31 maja 2016), co tylko świadczy o ogromnej potrzebie współpracy i wspierania się w codziennej pracy logopedycznej.

Zapraszamy!!!
Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe logopedów powiatu dąbrowskiego
15-04-2016

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza na
spotkanie szkoleniowe logopedów powiatu dąbrowskiego

"SLI- specyficzne zaburzenie językowe"

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska


Spotkanie poprowadzą logopedzi pracujący
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą o potwierdzenie obecności do dnia 12.04.2016r.,

tel.: 14 642 27 11, 724 436 374
Konferencja pedagogów
30-04-2015

     Tradycją w pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej stały się spotkania pracowników poradni z pedagogami szkół Powiatu Dąbrowskiego. Kolejne zorganizowane przez dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusławę Molak miało miejsce w dniu 19.III.2015 r.

Miało ono charakter konferencji, nosiło temat „Inne oblicza agresji w szkole”. Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Gościem spotkania był inspektor Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Rafał Głowacz, który powitał zebranych i uczestniczył w konferencji.
    Część merytoryczną przygotowały panie mgr Renata Nowak – pedagog i pani mgr Stanisława Waniołek – psycholog. Całość prowadziła dyrektor poradni.
    Na uwagę zasługuje część teoretyczna, wystšpienie, prezentacja multimedialna poświęcona agresji w szkole a przygotowana przez panią mgr Renatę Nowak. W wystąpieniu ciekawym było pokazanie zachowań agresywnych a także innego oblicza agresji w szkole, nowego zjawiska tj. dręczenie, tzw. bullying.

    Pani mgr Renata Nowak omówiła również przyczyny agresji, zapoznała zebranych z objawami.
Natomiast pani mgr Stanisława Waniołek przeprowadziła część dyskusyjną, warsztatową poświęconą procedurom postępowania w przypadku zachowań agresywnych, zwróciła uwagę na procedury – jak pomóc dziecku, uczniowi dotkniętemu przemocą, cyberprzemocą i agresją. Pedagodzy wymienili doświadczenia w zakresie pracy z uczniami, którzy zachowujš się agresywnie. W konferencji wzięło udział 17 pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Ponadto dyrektor poradni przekazała bieżšce informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, badań diagnostycznych w poradni. Szczególną uwagę zwróciła na procedurę odraczania dzieci od podjęcia obowiązku szkolnego.
    Na następne spotkanie umówiono się na X.2015 r., będzie to już nowy rok szkolny.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej dziękuje Panu Staroście za nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej, panu Inspektorowi Rafałowi Głowaczowi za udział w spotkaniu, pracownikom poradni: pani mgr Renacie Nowak i pani mgr Stanisławie Waniołek za bardzo ciekawe przygotowanie materiałów i udział w konferencji, wszystkim pedagogom za tak liczny i aktywny udział w konferencji.

Zobacz Fotogalerię


Odroczenie dziecka sześcioletniego od obowiązku szkolnego
31-03-2015

     Zgodnie z ustawą z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póź. Zm.) ,,obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat” (art. 15 ust. 2 w/w ustawy).

Wynika z tego, że od 1 września 2015 r. wszystkie dzieci urodzone w 2009 r. muszą podjąć obowiązek szkolny w klasie pierwszej.


    Zgodnie z art. 16 ust. 3 wyżej przytoczonej ustawy dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka lub innej niż publiczna szkoła podstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, na wniosek rodziców, odracza spełnienie przez dziecko obowiązku szkolnego. Jednocześnie do wniosku należy dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.


    Reasumując:
Jeśli rodzice nie chcą zapisać dziecka w wieku 6 lat do pierwszej klasy, muszą złożyć wniosek w tej sprawie do dyrektora szkoły rejonowej lub innej, do której dziecko jest przyjęte, wraz ze wskazaną wyżej opinią.


Konferencja "Współpraca szkoły z rodzicami"
11-06-2014

     Taki temat nosiła konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 20 maja 2014 r. Na zaproszenie dyrektora poradni odpowiedzieli dyrektorzy, pedagodzy i wychowawcy szkół Powiatu Dąbrowskiego. Zaproszeni goście spotkali się za zgodą Pana Starosty Dąbrowskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie TarnowskiejCelem spotkania było:
1. Przybliżenie tematyki współpracy szkoły z rodzicami.
2. Zwrócenie uwagi na istotę i ważność komunikacji z rodzicami.
3. Pokazanie, jak ważna jest rozmowa i słuchanie osoby, z którą się rozmawia.

Program konferencji obejmował:
- Postawy rodzicielskie we współczesnym świecie - mgr Anna Błachuta - psycholog PPP Dąbrowa Tarnowska
- Praca z rodziną wieloproblemową - mgr Mariusz Węc - Prezes Fundacji "Znaczenie"
- Problemy dorastającej młodzieży- ze szczególnym uwzględnieniem szkół Powiatu Dąbrowskiego - mgr Mariusz Wielgus - psycholog PPP Dąbrowa Tarnowska
- Jak rozmawiać z rodzicami - elementy treningu komunikacji- mgr Anna Kijak- psycholog PPP Dąbrowa Tarnowska,
- Współpraca poradni ze szkołami - mgr Bogusława Molak - Dyrektor PPP Dąbrowa Tarnowska.

     Tematykę przybliżyli pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej a także prezes Fundacji "Znaczenie" z Krakowa.

     Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, wzięło w niej udział 42 osoby, analiza ankiety ewaluacyjnej pokazała, że uczestnicy wysoko ocenili sposób prowadzenia, organizację i przygotowanie merytoryczne prowadzących.
Konferencję prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak.
Dyrektor poradni składa podziękowanie pracownikom poradni za przygotowanie konferencji, panu prezesowi Fundacji "Znaczenie" za przyjazd i bardzo ciekawe wystąpienie.

Szczególne podziękowania składa:
- Panu Wicestaroście za to, że znalazł czas i jak zawsze był na konferencji a także za to, że skierował słowo do zebranych.
- Pani Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia mgr Marioli Smolorz za to, że wspierała organizację konferencji i spotkała się z uczestnikami.
- Pani Dyrektor PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Agnieszce Głuszek-Anioł za udział w konferencji i wspieranie działań na rzecz pomocy rodzinie.
- Pracownikom Starostwa Powiatowego za pomoc w organizacji konferencji, pomoc informatyczną, wykonanie fotografii.

Konferencja była kolejnym działaniem poradni służącym integracji środowiska oświatowego w Powiecie Dąbrowskim. Wszystkie działania tego typu pomagają w pracy pedagogicznej z uczniami i rodzicami, zacieśniają współpracę poradni ze szkołami, służą pogłębianiu wiedzy na tematy psychologiczno-pedagogiczne.

Zobacz Fotogalerię


Konferencja "Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży"
23-03-2014

     W dniu 6.03.2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu miało miejsce kolejne spotkanie pedagogów szkół Powiatu Dąbrowskiego. Inicjatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. W każdym roku pracownicy poradni przygotowują wybrane tematy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dzielą się nimi z pedagogami. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się 2 razy w roku. Owocują one wymianą doświadczeń, służą pogłębianiu wiedzy, wzmacniają współpracę. Ostatnie spotkanie poświęcono tematyce „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży”.
     Spotkanie prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mgr Bogusława Molak, a prezentacje multimedialne przygotowały i przedstawiły mgr Stanisława Waniołek, mgr Danuta Filipska i mgr Renata Nowak. Do udziału w spotkaniu, a także dyskusji na poruszany temat zaproszeni zostali wicestarosta dąbrowski mgr Rober Pantera, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia mgr Mariola Smolorz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosław Boryczka. Głos zabierali wicestarosta dąbrowski mgr Rober Pantera oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosław Boryczka. Pan wicestarosta zwrócił uwagę na konieczność niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, wyraził zatroskanie problemami młodych ludzi. Podziękował dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pracownikom poradni za zorganizowanie spotkania.
    Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosław Boryczka omówił działalność szkoły, zaprezentował osiągnięcia, pokazał dorobek szkoły w ostatnich latach. Pedagodzy mieli okazję do zapoznania się z pracą ZSP w Brniu, mieli też okazję obejrzenia przepięknego Zespołu Dworsko Parkowego w Brniu. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej składa serdeczne podziękowania: dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu mgr Jarosławowi Boryczce za gościnę i pomoc przy organizowaniu spotkania, a wszystkim pedagogom za liczny udział i wspaniałą atmosferę. Szczególne podziękowania dyrektor poradni kieruje na ręce pana wicestarosty dąbrowskiego mgr Roberta Pantery oraz pani naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia mgr Marioli Smolorz za to, że znaleźli czas, by być razem z pedagogami i pracownikami poradni.
    Artykuł na temat „Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży” przygotuje psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Danuta Filipska. Zostanie on opublikowany na stronie internetowej poradni /www.poradnia-dt.pl/.

Zobacz Fotogalerię

[Rozmiar: 17188 bajtów] [Rozmiar: 16723 bajtów] [Rozmiar: 18536 bajtów] [Rozmiar: 19366 bajtów] [Rozmiar: 17934 bajtów]

Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
07-10-2013

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Dyrektorzy i Nauczyciele Przedszkoli
oraz Szkół Miasta i Gminy Szczucin, a także Gminy Mędrzechów.


Od nowego roku szkolnego 2013/2014 psycholodzy, pedagodzy, logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogiczni
w Dąbrowie Tarnowskiej przyjmują zainteresowanych w nowych gabinetach.
Znajdują się one w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie ul. Witosa 2.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do owocnej współpracy.
Godziny pracy specjalistów dostępne na naszej stronie internetowej
w zakładce kontakt.Z poważaniem
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej

Bogusława Molak


Spotkanie z pedagogami szkolnymi Szkół Powiatu Dąbrowskiego
18-04-2013

     W dniu 17.04.2013 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej kolejny raz zorganizowała spotkanie z pedagogami szkolnymi szkół Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie miało charakter warsztatowy i informacyjny. Tym razem pedagodzy z całego powiatu przybyli do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie. Program i materiały przygotowali pracownicy poradni. Podobne spotkania odbywają się dwa razy w każdym roku.

Tematykę ustalają pedagodzy, a pracownicy poradni dzielą się z nimi wiedzą i doświadczeniem. Każde spotkanie służy współpracy i sprzyja wymianie doświadczeń. Jest także okazją do przekazania przez poradnię komunikatów, dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Tematem ostatniego spotkania była „Depresja u dzieci i młodzieży”. W sposób bardzo szczegółowy, w oparciu o najnowsze wyniki badań w tym zakresie – temat przybliżyła zebranym mgr Danuta Filipska – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Czynniki wpływające na depresję omówiła mgr Bogusława Molak – dyrektor poradni. Wiele ciekawych porad w zakresie pracy z dziećmi depresyjnymi udzieliły mgr Renata Nowak – pedagog poradni oraz mgr Stanisława Waniołek – psycholog poradni.

W spotkaniu wzięło udział 16 pedagogów szkół podstawowych, gimnazjów. Obecni byli wszyscy pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania zwrócono uwagę na to, że uczniowie z trudem radzą sobie ze stresem, który niesie współczesny świat. Wielu z nich cierpi fizycznie i psychicznie, niektórzy mają tak duże dolegliwości, że muszą być objęci nauczaniem indywidualnym. Jest im potrzebna specjalistyczna pomoc psychologów, pedagogów i lekarzy.

Dyrektor poradni zwróciła uwagę, że dzieci z problemami w każdym roku przybywa i chociaż liczba dzieci globalnie zmniejsza się, to zgłaszających się do poradni przybywa. Pomocy potrzebują także rodzice. Podobne zdania wyrażali pedagodzy i prosili poradnię o pomoc. Pracownicy poradni zapewnili, że będą wspierać wszystkich pedagogów, z którymi współpraca układa się bardzo dobrze. Każdy może zgłosić się do poradni, może porozmawiać i w miarę możliwości uzyskać pomoc.

Dyrektor poradni składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie mgr Janowi Gierze za zaproszenie do Szczucina a Pani mgr Beacie Smaś – pedagogowi ZSP w Szczucinie za pomoc przy organizacji spotkania.

Pan dyrektor ZSP w Szczucinie przywitał uczestników, skierował do wszystkich kilka słów, przedstawił ofertę edukacyjną, zachęcał do nauki w pięknej, dobrze wyposażonej szkole. Spotkanie zaowocowało zwiększeniem kompetencji w zakresie rozpoznawania i leczenia depresji u dzieci i młodzieży. Wszyscy uczestnicy wysoko ocenili przeprowadzone szkolenie.

Konferencja "Dziecko 6-letnie u progu szkoły"
28-03-2013

Od wielu lat pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej współpracują z placówkami oświatowymi Powiatu Dąbrowskiego. Dyrektor Poradni organizuje spotkania, konferencje dla dyrektorów szkół, przedszkoli a także dla nauczycieli.

     W dniu 20.03.2013 r. w Centrum Polonii w Brniu pracownicy poradni, specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii przeprowadzili konferencję na temat "Dziecko 6 letnie u progu szkoły". W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli z Powiatu Dąbrowskiego.


Program konferencji obejmował:

1. Powitanie zaproszonych gości, omówienie problematyki spotkania – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

2. Czynniki warunkujące dojrzałość szkolną – mgr Magdalena Żelazowska-Dojka pedagog-logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

3. Dojrzałość szkolna w zakresie:

a) procesów poznawczych – mgr Renata Nowak pedagog-terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

b) rozwoju emocjonalno-poznawczego - mgr Anna Błachuta psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

c) rozwoju mowy – mgr Ewa Bajorek logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

4. Dlaczego dziecko w wieku 6 lat może być gotowe do podjęcia nauki szkolnej – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

5. Dojrzałość szkolna dzieci w wieku przedszkolnym – analiza badań pilotażowych w Powiecie Dąbrowskim – mgr Ewa Bajorek i mgr Magdalena Żelazowska-Dojka.

6. Dyskusja i wnioski do pracy.

    Pracownicy poradni przedstawili bardzo szczegółowo proces dojrzewania dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Przedstawione zostały wyniki badań pilotażowych dotyczących rozwoju intelektualnego, grafomotorycznego i rozwoju mowy. Uczestnicy konferencji byli zainteresowani wynikami tych badań.
    Badania wskazują, że około 44% badanych dzieci w wieku 6 lat wymaga pomocy logopedycznej, ćwiczeń rozwijających sprawność grafomotoryczną, ćwiczeń słuchu fonematycznego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Prowadzone badania pokazują, że dzieci w wieku przedszkolnym wymagają często dodatkowej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
    Uczestnicy konferencji wypowiadali się pozytywnie na temat współpracy z poradnią, prosili o częstsze wizyty pracowników poradni w przedszkolach. Wnioskowali o udział psychologów, pedagogów i logopedów w zebraniach rodzicielskich. Zwracali uwagę, że wiele dzieci nie jest gotowych do podjęcia nauki w wieku 6 lat.

     Dyrektor poradni zapewniła zebranych, że pracownicy poradni będą nadal wspierać przedszkola w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na zakończenie podziękowała zebranym, a Dyrektorowi Centrum Polonii Panu Stanisławowi Krawcowi za udostępnienie sali. W tym przepięknym miejscu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadziła konferencję o zasięgu powiatowym po raz drugi.

Zobacz Fotogalerię

[Rozmiar: 18395 bajtów] [Rozmiar: 19383 bajtów] [Rozmiar: 18611 bajtów] [Rozmiar: 18388 bajtów] [Rozmiar: 18780 bajtów]

Zaproszenie na konferencję zat.:"Dziecko 6-letnie u progu szkoły"
07-03-2013

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza na konferencję

„Dziecko 6-letnie u progu szkoły”,

która odbędzie się w dniu 20.03.2013 r. w godz. 10.00-14.00
w Centrum Polonii - Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Konferencję przeprowadzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.


PROGRAM KONFERENCJI:


1.Powitanie zaproszonych gości, omówienie problematyki spotkania – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

2.Czynniki warunkujące dojrzałość szkolną – mgr Magdalena Żelazowska-Dojka pedagog-logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

3.Dojrzałość szkolna w zakresie:

a)procesów poznawczych – mgr Renata Nowak pedagog-terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

b)rozwoju emocjonalno-poznawczego - mgr Anna Błachuta psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

c)rozwoju mowy – mgr Ewa Bajorek logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

4.Dlaczego dziecko w wieku 6 lat może być gotowe do podjęcia nauki szkolnej – mgr Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

5.Dojrzałość szkolna dzieci w wieku przedszkolnym – analiza badań pilotażowych w Powiecie Dąbrowskim – mgr Ewa Bajorek i mgr Magdalena Żelazowska-Dojka.

6.Dyskusja i wnioski do pracy.Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do 15.03.2013 r.
Konferencja dla pedagogów szkolnych szkół Powiatu Dąbrowskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej pt.: "Praca z uczniem trudnym"


31-01-2013

W dniu 5 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im K.K Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, odbyło się tradycyjne już spotkanie pedagogów szkół Powiatu Dąbrowskiego. Spotkanie zostało poświęcone pracy z uczniem trudnym.

Warsztaty zostały zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej. Do uczestnictwa zaproszono: Pana Wicestarostę Powiatu Dąbrowskiego mgr Roberta Panterę oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej Panią mgr Mariolę Smolorz. Wśród zaproszonych gości był również dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej mgr inż. Jan Kiljan. W szkoleniu wzięło udział 14 pedagogów.

Na początku konferencji Pani dyrektor poradni mgr Bogusława Molak przywitała gości oraz uczestników warsztatów, a następnie wprowadziła zebranych w tematykę szkolenia. Kolejno głos zabrali Pan Wicestarosta mgr Robert Pantera oraz dyrektor ZSP mgr inż. Jan Kiljan.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła zachowań agresywnych przeszkadzających w prowadzeniu lekcji. Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Renata Nowak omówiła problem niepożądanych zachowań uczniów na poszczególnych etapach edukacji oraz zaprezentowała techniki służące osłabieniu tych zachowań.

Psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Stanisława Waniołek omówiła rodzaje agresji i odpowiadające im sposoby interwencji oraz czynniki wywołujące agresję. Następnie zaprezentowała 5 celów przemocy wśród uczniów oraz model rozwoju agresji.

Pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Alicja Król przeprowadziła krótkie warsztaty na temat radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi. Zadaniem pedagogów było przedstawienie procedur radzenia sobie z zachowaniami uczniów, które odbiegają od wzorców zapisanych w statutach szkół.

Pan mgr Mariusz Wielgus – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, zaprezentował fragmenty filmu o tematyce właściwych i nieprawidłowych reakcji nauczycieli na zachowania agresywne. Następnie uczestnicy dyskutowali nad właściwą postawą nauczyciela w sytuacji, gdy niewłaściwe zachowania uczniów są skierowane na jego osobę. Wiele uwagi poświecono analizie przyczyn zachowań agresywnych, zwracano uwagę na właściwe metody pracy z uczniem agresywnym.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzono ankietę ewaluacyjną. Prowadzący szkolenie zwrócili się do pedagogów z prośbą o przekazanie informacji zdobytych podczas warsztatów w gronie swoich współpracowników i zapewnili o możliwości szkolenia członków Rad pedagogicznych oraz o pomocy poradni w każdej trudnej sytuacji w szkole i placówce.

Opracował: mgr Mariusz Wielgus
Informacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
01-01-2013

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, w celu realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pod hasłem

"Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat",

w okresie styczeń - marzec 2013 roku planuje wykonać następujące działania:.


spotkania z rodzicami dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej;
spotkania z nauczycielami przedszkoli dotyczące oceny gotowości szkolnej i przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie;
warsztaty dla nauczycieli dotyczące oceny gotowości szkolnej;
dyżur konsultacyjny na terenie PPP w Dąbrowie Tarnowskiej dla rodziców i nauczycieli dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej 12 i 26 luty, 12 i 26 marzec w godzinach 14-15; 5 luty i marzec, 19 luty i 19 marzec w godzinach 15-16;
zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym – przeprowadzą je specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i logopedii;
dyżur konsultacyjny w gabinetach w Szczucinie: 13.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03 w godzinach 11-12.


Zaproszenie na konferencję dla pedagogów szkolnych zat.:"Praca z uczniem zdolnym"
01-02-2012

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
serdecznie zaprasza pedagoga szkolnego na

Powiatowe Spotkanie służące pogłębianiu współpracy pedagogów szkolnych szkół Powiatu Dąbrowskiego
z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej

Spotkanie odbędzie się w sali nr A9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Liceum Ogólnokształcące)
w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Piłsudskiego 44

dnia 10. 02. 2012r. w godzinach 12:30 - 14:30


Konferencję na temat:


przeprowadzą pracownicy PPP w Dąbrowie Tarnowskiej
Z poważaniem:
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
mgr Bogusława Molak
Z uwagi na sprawy organizacyjne bardzo proszę
o potwierdzenie obecności do dnia 09. 02. 2012 r. nr tel 14 6422711


Harmonogram konferencji dla pedagogów szkolnych w Powiecie Dąbrowskim

"Praca z uczniem zdolnym"

10. 02. 2012 r.


12:30 - 12:30Przywitanie, przedstawienie tematyki spotkania - dyrektor PPP mgr Bogusława Molak
12:30 - 13:00"Charakterystyka ucznia zdolnego" - mgr. Renata Nowak - pedagog PPP;
13:00 - 13:30Funkcjonowanie ucznia zdolnego w szkole - mgr Stanisława Waniołek - psycholog PPP;
13:30 - 14:00Rola nauczyciela w procesie kształcenia ucznia zdolnego - mgr Danuta Filipska - psycholog Filii PPP z siedzibą w Szczucinie
14:00 - 14:30Dyskusja


Zapraszamy do udziały w warsztacie zat.:"Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały,
jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"

31-01-2012

Dla udręczonych rodziców, którym wydaje się, że wszystkie znane i podszeptywane metody odnoszące się do komunikacji z dziećmi (i nie tylko) okazały się nieskuteczne, proponujemy warsztat pt.


"Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"Przyjdź, a nauczymy cię w jaki sposób:

pomóc dziecku aby radziło sobie z własnymi emocjami;
zachęcać do współpracy i samodzielności;
konstruktywnie karać;
chwalić;
uwalniać od grania ról.


Warto nauczyć się posługiwać słowami "kluczami", które nie ranią,
pozbawione są agresji, wrogości - szanując dziecko jako osobę pełnoprawną,
godną zaufania i miłości.


Biorąc w nich udział inwestujesz tylko swój czas.
Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej pod numerem telefonu 14 642 27 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00.

(obecnie rozpoczyna się trzecia edycja warsztatów)

Ilość miejsc ograniczona.

Konferencja "Rola poradni psychologiczno - pedagogicznej w realizacji zadań wynikających
z najnowszych przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej
w placówkach oświatowych"


31-01-2012

W dniu 01. 12. 2011 roku odbyła się konferencja dla pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników ZOSiP powiatu dąbrowskiego zorganizowana przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podczas konferencji omówiono "Rolę poradni psychologiczno - pedagogicznej w realizacji zadań wynikających z najnowszych przepisów oświatowych dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach oświatowych"

Konferencja odbyła się w Centrum Polonii w Brniu. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Wicestarosta mgr Robert Pantera oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej Pani mgr Mariola Smolorz w konferencji wzięło udział 68 osób. Byli to dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, a także dyrektorzy ZOSiP w powiecie dąbrowskim.

Program konferencji:

10:00 - 10:15Powitanie zebranych gości, przedstawienie programu konferencji - mgr B. Molak dyrektor PPP w Dąbrowie T.
10:15 - 10:30Wystąpienia zaproszonych gości.
10:30 - 11:30Organizacja kształcenia specjalnego oraz udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w świetle najnowszych regulacji prawnych - mgr B. Molak dyrektor PPP w Dąbrowie T.
11:30 - 12:00Szczegółowe zasady tworzenia "Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego" - mgr A. Antosz - Barabasz pedagog, logopeda
12:00 - 12:15Przerwa kawowa
12:15 - 12:30Opracowanie "Planu Działań Wspierających" oraz "Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia" - mgr S. Waniołek psycholog
12:30 - 13:00Rola poradni psychologiczno - pedagogicznej w realizacji zadań dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówkach - mgr D. Filipska psycholog, kierownik Filii PPP w Dąbrowie T. z siedzibą w Szczucinie.

Pani dyrektor poradni mgr Bogusława Molak przywitała gości i uczestników konferencji, a następnie omówiła najnowsze regulacje prawne dotyczące kształcenia specjalnego oraz udzielania dzieciom i uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Pani mgr Andżelika Antosz - Barabasz - pedagog i logopeda, przedstawiła zasady tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego (IPET) i omówiła konkretne zapisy jakie winny się znaleźć w takim programie.

Pani mgr Stanisława Waniołek - psycholog, zapoznała uczestników z procedurą zakładania Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) oraz tworzenia Planu Działań Wspierających (PDW).

Pani mgr Danuta Filipska - psycholog, przedstawiła uczestnikom konferencji rolę poradni w organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i uczniom. Zwróciła uwagę na rodzaj dokumentacji wydawany przez dokumentację.

Na zakończenie konferencji przeprowadzono ankietę ewaluacyjną, uczestnicy konferencji wysoko ocenili, przydatność i fachowość przedstawianych treści.

Dyrektor poradni oraz prowadzący konferencję składają wszystkim uczestnikom wyrazy podziękowania za udział w konferencji a także za sympatyczne i wzmacniające komentarze na temat prowadzenia konferencji.

Opracowała: mgr Stanisława Waniołek
Zobacz Fotogalerię

[Rozmiar: 20220 bajtów] [Rozmiar: 19081 bajtów] [Rozmiar: 19742 bajtów] [Rozmiar: 20061 bajtów] [Rozmiar: 19808 bajtów]

Konferencja w Starostwie Powiatowym pn. "ABC współpracy z rodzicami w szkole"

10-01-2012

W dniu 18 listopada 2010r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych, placówek z rejonu Powiatu Dąbrowskiego.
Było to kolejne spotkanie w ramach zainicjowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, spotkań służących pogłębianiu wiedzy, doskonaleniu umiejętności i wymianie doświadczeń.
Wzięło w nim udział 13 pedagogów szkolnych. Tematem było "ABC współpracy z rodzicami w szkole".
W spotkaniu wzięła również udział Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym.
Spotkanie pod przewodnictwem dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej Bogusławy Molak prowadziły Renata Nowak, Stanisława Waniołek oraz Danuta Filipska - pracownice PPP w Dąbrowie Tarnowskiej.
Pierwsza część dotyczyła pogłębienia tematyki wzajemnych kontaktów rodziców i nauczycieli. Pedagog Renata Nowak omówiła problem wzajemnych uprzedzeń, oczekiwań i obaw w kontaktach między nauczycielami a rodzicami.

Psycholog Stanisława Waniołek przedstawiła trudności komunikacyjne a także błędne postawy i reakcje obronne uruchamiane w kontaktach rodziców z nauczycielami.
Psycholog Danuta Filipska w temacie "Rozmowa z trudnym klientem" omówiła konkretne wskazówki w prowadzeniu rozmów indywidualnych, wspieraniu rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży, w przekazywaniu negatywnych informacji o dziecku.
Wystąpienia prelegentek oparte o przekaz multimedialny podsumowano następującymi wnioskami.

1. Słuchanie i umiejętność porozumiewania się należą do najskuteczniejszych form komunikowania się.
2. Ludzie mają potencjalną zdolność do rozwiązywania własnych problemów.
3. Relacja jest znacznie ważniejsza niż problem.
4. Osoba jest znacznie ważniejsza niż rozwiązywanie problemu.

W dyskusji kończącej spotkanie, pedagodzy szkolni dzielili się własnymi doświadczeniami. Organizatorzy wyrazili przekonanie i nadzieję, że uzyskane przez pedagogów szkolnych informacje zostaną przekazane w poszczególnych szkołach i przyczynią się do utrwalenia pozytywnych form kontaktów, poszukiwania nowych rozwiązań wszędzie tam, gdzie proces wzajemnych relacji rodzic - nauczyciel, wymaga doskonalenia.
Zobacz Fotogalerię


Konferencja dla pedagogów Szkół Powiatu Dąbrowskiego

10-01-2012

W dniu 9 marca 2010 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej, konferencja dla pedagogów szkół Powiatu Dąbrowskiego na temat :"Zaburzenia zachowania uczniów". Uroczystego otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa. Spotkanie prowadziła dyrektor Poradni Bogusława Molak.

Przewodniczący przysłuchiwał się obradom i zabrał głos w ogólnej dyskusji.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy wszystkich Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjów i Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Problematykę zaburzeń w zachowaniu uczniów omówiły: Danuta Filipska – psycholog, kierownik Filii, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczucinie, Stanisława Waniołek - psycholog i Renata Nowak - pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Po prezentacji problematyki zaburzeń w zachowaniu uczniów odbyła się dyskusja, w której zebrani na spotkaniu pedagodzy, aktywnie uczestniczyli. Rozmawiano o sposobach radzenia sobie z uczniami, którzy przejawiają zaburzenia w zachowaniu.

Dyskutowano o pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów i rodziców. Podkreślano ogromną rolę pedagogów szkolnych, którzy w swoich szkołach rozwiązują różnorodne problemy wychowawcze.

Uczestnicy spotkania zauważali, że pedagog powinien pracować w każdej szkole aby wspierał uczniów, rodziców i nauczycieli. W Powiecie Dąbrowskim pedagodzy szkolni pracują tylko w szkołach Gmin: Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin i Olesno oraz we wszystkich Szkołach Ponadgimnazjalnych.

Spotkanie to, było drugim zorganizowanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w roku szkolnym 2009/2010.

Trzecia konferencja, o której w trakcie spotkania, dyrektor Poradni powiadomiła zebranych pedagogów, odbędzie się pod koniec maja i ma być poświęcona relacjom nauczyciele – rodzice
Zobacz Fotogalerię


Powiatowa Konferencja dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych

10-01-2012

Dnia 12.03.2007 r. w godz. 9.00-12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej została zorganizowana konferencja dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych szkół podstawowych, gimnazjów a także szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konferencji o charakterze szkoleniowym było wypracowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela. Konferencję prowadziła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Bogusława Molak. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Dąbrowski mgr Wiesław Krajewski.

Spotkanie składało się z dwóch części - teoretycznej i warsztatowej. Pierwsza część teoretyczna miała charakter wykładowy. Jej celem było zapoznanie uczestników szkolenia z problematyką stresu i wypalenia zawodowego.

Problemy stresu i wypalenia zawodowego przedstawili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Mgr Ewa Bajorek pedagog-logopeda zaprezentowała wykład "Stres - definicja, źródła, objawy". Psycholog mgr Anna Kijak wygłosiła wykład, którego tematem było "Wypalenie zawodowe".

Druga część konferencji miała charakter warsztatowy. Nauczyciele pod kierunkiem pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wypracowali w grupach warsztatowych "sposoby radzenia sobie ze stresem".

Na zakończenie konferencji wykład podsumowujący "Metody i techniki radzenia sobie ze stresem" wygłosiła psycholog mgr Anna Błachuta.

Konferencja była okazją do spotkania nauczycieli, przedstawienia oferty pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, omówienia problemów umiejętności radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela.
Zobacz Fotogalerię
Copyright 2012 © Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej                     Projekt i wykonanie: Patrycja Tracz